logo phone

Зателефонуйте нам : (+380)44 204 86 44

Підготовка студентів ведеться на базі дидактичного обладнання компаній «Festo», «Bosch-Rexroth» і «Siemens» з використанням прикладних програм (FluidSim, CoDeSys, FST, Zelio Soft та ін.). Ми готуємо інженерів-конструкторів, діяльність яких спрямована на проектування, дослідження, модернізацію і обслуговування автоматизованих систем в машинобудуванні, авіабудуванні, харчопереробній промисловості, транспорті, медичній та побутовій техніці та інших.

Випускники працюють в таких компаніях:

Студент: Деремед Віталій Сергійович

Керівник: Галецький Олександр Сергійович

 

АНОТАЦІЯ

На сьогоднішній день існує широке різноманіття пневматичних систем які використовуються в мобільній техніці. Застосування пневматичного джерела енергії обумовлене простотою конструкції системи, її висока швидкодія, дешевизна у виготовлені та висока екологічна чистота при роботі системи. При цьому робоче тіло пневматичних систем досить дороге, що і є основним стримуючим фактором для розширення області застосування пневматичних приводних машин.

В роботі розглянуто питання, щодо можливості повторного використання енергії стиснутого повітря шляхом її накопичення при роботі пневматичної системи. Принцип накопичення полягає в перетворенні кінетичної енергії руху об’єкта в енергію стиснутого повітря з можливістю подальшого застосування. Розглянуті основні аспекти та можливі сфери застосування, приведене теоретичне обґрунтування можливості і ефективності застосування запропонованої схеми накопичення стиснутого повітря. Запропоновано схему та виготовлена конструкторська документація для створення лабораторного стенду, що дозволить експериментально підтвердити ефективність роботи запропонованої системи.

 

Оригінальний текст

Магістрант: Розумний Олексій Костянтинович

Науковий керівник: к.т.н., доц. Семінська Наталя Валеріївна

 

АНОТАЦІЯ 

Тема даної магістерської дисертації «Газодинамічні характеристики осьового двоступінчастого високооборотного компресора з протиобертанням». В даній роботі були розглянуті сфери застосування та існуючі методи розрахунку осьових компресорів, вдосконалена методика газодинамічного розрахунку осьового двоступінчастого компресора з протиобертанням для використання в складі високопотужного технологічного лазеру.

За отриманою методикою була розроблена комп’ютерна програма газодинамічного розрахунку осьового двоступінчастого компресора з протиобертанням для роботи в складі високопотужного технологічного лазеру. З програми були отримані необхідні для побудови геометричні характеристики, за якими була створена аналітична модель.

На аналітичній моделі було проведене комп’ютерне моделювання робочого процесу в компресорі. Результати комп’ютерного моделювання були порівняні з результатами експериментів фізичної моделі осьового компресора.

При порівнянні результатів було визначено, що методика газодинамічного розрахунку осьового двоступінчастого компресора з протиобертанням для використання в складі високопотужного технологічного лазеру є адекватною і коректною.

Також в роботі була проаналізована можливість запуску стартап-проекту з виготовлення і реалізації осьового двоступінчастого компресора з протиобертанням для використання в складі високопотужного технологічного лазеру.

Дисертаційна робота включає 98 сторінок основної частини та плакати ілюстрованого матеріалу.

 

Повний текст

Магістрант: Дудка Єлизавета Юріївна

Науковий керівник: Ковальов Василій Анатолійович

 

 

АНОТАЦІЯ

 

У магістерській дисертації розглянуто створення ефективного пристрою для осушування вологого промислового повітря у фільтрувальних системах за рахунок використання ультразвукового кавітаційного генератора.

 

У розділі 1 проаналізовано конструктивні та технологічні особливості циклонів, розглянуті існуючі методи осушення їх принцип роботи. В основу аналізу циклонів покладено роботу авторів Ужова В. Н., О. Н. Русака, В. В. Милохова, Зайцева Н.О. в роботах «Очистка промышленных газов электрофильтрами», «Борьба с пылью на деревообрабатывающих предприятиях» та «Оборудование для очистки газов от пыли. Циклоны.». Для проведення аналізу видів та принципів роботи промислових осушувачів було розглянуто статті компаній «Desiccant Technologies Group Україна», «Dantherm» ,  «ARIACOM» .

 

У розділі 2 проведені розрахунок циклону та ультразвукового кавітатора на основі роботи Дорундяк Л.М. «тема» та патенту «Пристрій для кавітаційної обробки рідини» Луговського О.Ф., Гришко І.А., Мовчанюка А.В.

 

У розділі 3, спираючись на отримані результати досліджень Дорундяк Л.М., було проаналізовано моделювання циклону ЦН-15. Проведено моделювання цього самого циклону, але вже за різних характеристик потоку повітря.

 

У розділі 4 було розроблено СТАРТАП – ПРОЕКТ для визначення основних перспектив впровадження його на ринок та потенційних напрямків його застосування

 

 В розділі 5 проаналізовано шкідливі і небезпечні фактори та визначено відповідні заходи безпеки.

Дипломний проект містить пояснювальну записку обсягом 116 сторінки та 9 аркушів графічної частини.

 

Повний текст

Магістрант: Карпов Андрій Сергійович

Науковий керівник: Ночніченко Ігор Вікторович

 

 

РЕФЕРАТ

 

Магістерська дисертація на тему “Удосконалення ендопротезу колінного суглобу за рахунок використання магнітно-реологічного демпфера”, складається з __3__ розділів, обсяг пояснювальної записки __117__ сторінок основного тексту, включає _75__ рисунків і _31__ таблиця, та __8__ плакатів графічного матеріалу.

Метою роботи є підвищення стабільності МРД протезу колінного суглобу в змінних умовах експлуатації.

Для досягнення поставленої мети було сформульовано ряд задач:

- провести аналіз існуючих конструкцій протезів колінних суглобів;

- теоретично обґрунтувати та створити математичні моделі робочих процесів та дослідити вплив температури та напруженості магнітно поля на робочі характеристики МРД;

- розробити експериментальну установку для перевірки та уточнення математичних моделей МРД;

- провести експериментальні дослідження;

- розробити рекомендації щодо створення адаптивних демпферів з урахуванням результатів отриманих при виконанні роботи.

Перший розділ даної роботи присвячено аналітичному дослідженню впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на демпфери протезу та методи адаптації під них.

Другий розділ присвячено розробці  математичної моделі яка описує залежність впливу температури на робочу характеристику демпфера.

Третій розділ включає в себе створення стенду для проведення відповідних експериментальних досліджень, представлена схема та необхідна апаратура, що дозволили створити безпосередньо стенд для досліджень впливу температури та тиску робочого середовища на робочі характеристики МРД суглобу. Розробити методи експериментальних досліджень. Проведено серії експериментів, для визначення впливу перепаду тиску та температури на робочу характеристику.

Об’єктом дослідження в даній роботі є процес функціонування МРД протезу колінного суглобу, а саме його дроселя при різних умовах експлуатації.

Предметом дослідження є зв'язок конструктивних параметрів провідності регульованого дроселя та зміни температури робочої рідини.

Науковою новизною даного дослідження є запропоновані аналітичні залежності, що відображають зміну витрати від прикладеної сили струму (магнітного поля). Розроблена уточнена  математична модель процесу демпфування протезу колінного суглобу.

Перелік ключових слів:

Демпфер, протезування, моделювання в SolidWorks, адаптивні властивості, дросель.

Для дослідження МРД використовувався пакет прикладних програм „MatLab ”,  в додатку до нього „Simulink”.

Результати дослідження дозволяють вдосконалити конструкцію МР демпфера та зменшити температурний фактор на його характеристики.

Публікаціїї. За матеріалами магістерської дисертації було опубліковано 4 праці, а саме 3 тези доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях студентів.

 

Повний текст

Магістрант: Дашутін  Артем Григорович

Науковий керівник: Коваль Олексій Дмитрович

 

 

Анотація

В роботі «Вивчення впливу композиційних матеріалів на енергоефективність пар тертя компресорних машин» розглянута можливість збільшити енергоефективність компресора за рахунок зменшення витрати мастила, яке використовується для змащування пар тертя, що, наприклад, буде запобігати виникненню нагару. Підвищення енергоефективності пропонується досягти створенням найбільш раціональних режимів роботи пар тертя, що в свою чергу може зменшити експлуатаційні витрати та витрати на ремонт компресора.

Представлений літературний аналіз існуючих композитних матеріалів, які використовуються у системах ущільнення пар тертя та здійснено огляд конструкцій систем змащування. Визначені основні види навантажень, напружень та інш. параметрів, які впливають на роботу пар ущільнення в компресорному обладнанні.

В роботі, використовуючи закони газової механіки, гідравліки, та фізики виконані теоретичні дослідження процесів, які відбуваються під час роботи пар тертя поршневоциліндричної групи.

Результати експериментальних досліджень, які проведені на компресорі 6ВГУ4-24/250 з метою підтвердження результатів, отриманих теоретичним шляхом, наведені для композитного матеріалу Флубон - 20, який використано як матеріал для виготовлення сальникових кілець.

Повний текст

Магістрант: Агаєв Ігор Анатолійович
Науковий керівник: Носко Сергій Вікторович

 

 

АНОТАЦІЯ

 

У магістерській дисертації розглянуто дослідження швидкодії транспортних пневмоприводів з вакуумними захватами, методи їх гальмування та побудова схемних рішень управління для підвищення їх продуктивності;

 

У розділі 1 було проведено аналіз сучасних систем пневматичних приводів з вакуумними захоплюючими пристроями та принцип їх роботи, розглянуто класифікацію пневматичних захоплюючих пристроїв. Проаналізувавши існуючі варіанти конструкцій, було з’ясовано, що за функціональним можливостям створення переміщень робочих елементів захватні механізми діляться на три групи. Найбільше уваги приділялось вакуумним захоплюючим пристроям.

 

У розділі 2 вивчався вплив параметрів приводу на час руху поршня, та його динаміку. Була складена програма розрахунку перехідного процесу в пневмоприводі та  було досліджено вплив параметрів привода на регулювання швидкості. Досліджені транспортуючі пневмоприводи з гальмовими пристроями.

 

У розділі 3 розгянуто вакуумні захватні пристрої промислових маніпуляторів і обладнання, проведено розрахунок та вибір вакуумних захватних пристроїв та знайдено шляхи розширення їх функціональних можливостей.

 

У розділі 4 було розроблено стартап – проект для визначеня сновних перспектив впровадження таких систем на ринок та потенційних напрямків його застосування.

 

У розділі 5 проаналізовано шкідливі і небезпечні фактори та визначено відповідні заходи безпеки.

Дипломний проект містить пояснювальну записку обсягом 86 сторінок та 6 аркушів графічної частини. 

 

Повний текст

Магістрант: Зимовець Андрій Олександрович

Науковий керівник: Гришко Ігор Анатлійович

 

 

РЕФЕРАТ

 

Магістерська дисертація загальним обсягом 118 сторінок, з яких основного тексту 70 сторінок, містить 37 ілюстрацій, 34 таблиць, 2 додатоки та 37 джерело за переліком посилань.

 

Актуальність теми магістерського дослідження пов’язана з можливістю використання безреагентного методу водопідготовки для басейнів на базі ультразвукового кавітатора з високою інтенсивністю ультразвукових коливань.

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в рамках теми № 2047-р, згідно з номером державної реєстрації - № 0117U007179 та кодом КВНТД І.2 15.17.21 від 01.10. 2017 р. – «Система для ультразвукового кавітаційного очищення води».

 

Мета і завдання дослідження. Метою магістерської дисертаційної роботи є - проектування системи водопідготовки басейну з застосуванням УЗ-кавітатора в якості основного компонента. Щоб досягти поставленої мети були сформульовані наступні задачі:

 

- виконати аналіз існуючих типів басейнів та систем водопідготовки;

 

- проаналізувати кількісний і якісний склад найпоширеніших мікроорганізмів які можуть знаходитись у воді басейну та методів боротьби з ними;

 

- розробити схему водопідготовки басейну, провести необхідні розрахунки та підібрати обладнання;

 

- провести експериментальні дослідження для визначення можливості знищення мікроорганізмів у воді за допомогою УЗ-кавітації.

 

- розглянути можливість застосування ультразвукового кавітатора як одного із заключних елементів водопідготовки в басейні.

 

- розробити стартап-проект, для можливості впровадження запропонованої системи від ідеї до виходу системи на ринок.

 

- розробити рекомендації до використання системи згідно нормативів охорони праці та запобіганню нещасних випадків.

 

Об’єктом дослідження є процес обробки води за допомогою ультразвукового кавітатора.

 

Предмет дослідження є ультразвуковий кавітатор високої інтенсивності.

Методи дослідження. Методи математичного моделювання, обчислювальні та натурні експерименти

 

Оригінальний текст

 

Магістрант: Боровков Олександр Вікторович

Науковий керівник: Луговський Олександр Федорович

 

АНОТАЦІЯ

 

Фільтр – невід’ємна частина кожної гідросистеми. Даний гідроапарат виконує дуже важливу функцію, а саме забезпечує чистоту робочої рідини, чим захищає гідравлічні апарати та приводи.

Але звичні нам види фільтрів потребують заміни їх фільтрелементів з часом, тобто їх робота не довгострокова. Це викликає необхідність розвитку технологій в даній сфері. Саме цьому присвячена дана робота.

В даній роботі приводиться характеристика існуючих пристроїв підготовки рідини, наводятся їх переваги та недоліки, чим обгрунтовується необхідність створення нового покоління фільтрів.

 

Повний текст

Магістрант: Грох Михайло Димитрийович

Науковий керівник: Губарев Олександр Павлович

 

 

АНОТАЦІЯ

 

Грох М. Д. Керування тиском в гідроприводі в умовах широкого діапазону змін температури рідини.

 

На основі аналізу існуючих конструкцій клапанів тиску з пропорційним керуванням, та відомих залежностей коефіцієнту місцевого опору від числа Рейнольдса, та геометрії сідла клапану була виведена залежність зміни коефіцієнту місцевого опору клапану тиску від зміни температури рідини.

 

Був проведений експеримент з дослідження залежності коефіцієнту місцевого опору клапану тиску від зміни температури робочої рідини та навантаження в системі. В результаті отримано чисельні залежності зміни коефіцієнту місцевого опору від температури.

Розроблено алгоритм, та програму керування для пропорційного клапану, дана програма перераховує значення керуючого сигналу в залежності від зміни температури, та навантаження в системі.

Повний текст

 

Магістрант: Шаріпов Владислав Ігорович;

Науковий керівник: Галецький Олександр Сергійович

 

 

АНОТАЦІЯ

На основі аналізу найбільш поширених позиційних приводів виявлено основні переваги та недоліки кожного з них. В результаті проведеного аналізу обрано перспективний кроковий позиційний привод на основі пневмогідравлічного дозатора з програмним керуванням. Проведений глибокий аналіз конструкції приводу та його складових частин, що дозволив встановити основний недолік відомого приводу та, на основі цього, запропонувати варіант рішення проблеми. Для досягнення розширених можливостей застосування крокового позиційного приводу запропоновано, в схемі керування, застосувати адаптивний клапан тиску.

 

Виконано розрахунок геометричних параметрів клапана тиску. Отримано математичну залежність геометричних параметрів гідравлічного циліндра, геометричних параметрів клапана тиску та зусилля пружини, яка входить до складу конструкції адаптивного клапана тиску. Розроблено математичну модель адаптивного клапана тиску та перевірено його роботу на коректність.

 

Виконані модельні дослідження процесів та явищ, які виникають при роботі досліджуваного апарата в складі системи контролю положення крокового позиційного приводу. Отримані результати проведених досліджень представлені в виді графіків залежностей відповідних параметрів і дозволили підтвердити коректність роботи системи в складі крокового позиційного приводу.

 

Повний текст

Магістрант: Космина Анастасія Юріївна

Науковий керівник: Губарев Олександр Павлович

 

АНОТАЦІЯ

 

На основі аналізу існуючих способів позиціонування вихідних ланок гідроприводу було проведено аналіз системи керування дозуванням рідини з відокремленням частини потоку та порційною подачею її до робочої камери. В основу роботи камери покладено пружне-деформування рідини та частотно-імпульсний спосіб керування.

Розроблено математичну модель системи, та приведено основні залежності та методику підбору параметрів при заданих параметрах системи для необхідної точності позиціонування, приведено характеристику коригуючих залежностей для системи позиціонування, що вводиться до системи керування дозатором. Досліджувався вплив частоти системи керування на вихідний об’єм рідини з камери дозатора, перепад тисків, геометричні параметри запірних елементів.

 

Повний текст

Магістрант: Луппол Альберт Юрійович

Науковий керівник:  Гришко Ігор Анатолійович

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

Магістерська дисертація загальним обсягом 97 сторінок, містить 41 ілюстрацію, 26 таблиць, 1 додаток та 53 джерела за переліком посилань.

Актуальність теми. Актуальність роботи пов’язана з пошуком альтернативних методів обробки молока та теоретичних основ для прогнозування результатів ультразвукової кавітаційної обробки молока.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в рамках теми №  2047-р, згідно з номером державної реєстрації - № 0117U007179 та кодом КВНТД І.2 15.17.21 від 01.10. 2017 р. – «Система для ультразвукового кавітаційного очищення води».

Мета і завдання дослідження. Оскільки одним з основних факторів, що визначають вплив ультразвуку на рідину та процеси, що протікають в рідинах, є кавітація, тому метою магістерського дослідження є визначення ступіню впливу ультразвукової кавітаційної обробки на молоко, а саме, на здатність знезаражувати та гомогенізувати молоко. Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання:

- Виконати аналіз існуючих відомостей про обробку молока ультразвуком;

- Теоретично дослідити здатність ультразвукової кавітації знезаражувати та гомогенізувати молоко;

- З теоретичних досліджень визначити рекомендовані параметри для експериментального стенду;

- Розробити експериментальну установку яка дасть можливість підтвердити результати аналітичного дослідження;

- Провести експериментальні дослідження.

Об’єктом дослідження є процес обробки молока за допомогою ультразвукового кавітатора.

Предмет дослідженнязнезараження та гомогенізація молока ультразвуковою кавітацією.

Методи дослідження. Методи математичного моделювання, обчислювальні та натурні експерименти.

Наукова новизна результатів. Визначення енергії схлопування кавітаційного пухирця, визначення розподілу цієї енергії та визначення впливу цієї енергії на молоко за певних умов. Розробка математичної моделі, що здатна спрогнозувати результати обробки молока за певних умов.

 

Практичне значення результатів. Перевірена та підтверджена математична модель, що прогнозує результати обробки за певних параметрів оброблюємої рідини та безпосередньо кавітатора. Отримані теоретичні та практичні данні надають підстави можливого використання ультразвукової кавітаційної обробки молока на виробництві. Результати магістерського дослідження дають змогу провести попередній підбір та прогнозувати еффективность роботи кавітаційного обладнання, що полегшує роботу при проектуванні систем з кавітаційним проточним обладнанням.

Апробація результатів роботи. Основні положення магістерської дисертації були висвітлені на XXII міжнародній науково-технічна конференції “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”, м. Київ, НТУУ «КПІ ім Сікорського», 2017 р., на всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених та студентів "Інновації молоді - машинобудуванню", м. Київ, НТУУ «КПІ ім Сікорського», 2017 р., також на  XVІII міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления»,м.Гомель ГГТУ ім.Сухого, 26-27 квітня 2018, і на всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених та студентів "Інновації молоді - машинобудуванню", м. Київ, НТУУ «КПІ ім Сікорського», 2018 р.

Публікації. За матеріалами магістерської дисертації було опубліковано 4 праці, а саме  4 тези доповідей на міжнародних конференціях.

 

Повний текст

Магістрант: Клименко Іван Миколайович

Науковий керівник: Ковальов Василь Анатолійович

 

 

Анотація

 

В даній магістерській дисертація було розглянуто питання удосконалення аеродинамічних характеристик очищення промислового повітря. Були розглянуті існуючі пристрої для очистки повітря , досліджено рух повітря в даних агрегатах , їх траєкторія та складено математична модель , також було на базі отриманих даних розроблено власну конструкцію для очистки промислового повітря , було створено фізичну модель розробленої конструкції , досліджено рух повітря у розробленій конструкції та його очисні можливості.

 

Даний агрегат створений для зменшення промислових викидів у навколишнє середовище , що дуже важливо особливо зараз коли весь світ бореться з глобальним потеплінням викликаним людиною та її діями по відношенню до навколишнього середовища. 

 

Повний текст

Студент:

Антонченко Вячеслав Олегович

Назва дипломного проекту спеціаліста

Експериментальний стенд для дослідження лінійних електрогідравлічних  позиційних приводів

 

Experimental stand for the study of linear electrohydraulic positional drives

Анотація:

Українською:

В дипломному проекті розглядається Експериментальній стенд для дослідження електрогідравлічних позиційних проводів  .

В розділі 1  огляд позиційних приводів

В розділі 2 розробка експериментальній стенд для дослідження електрогідравлічних позиційних проводів

В розділі 3 було проведено  конструювання експериментального стенду

В розділі 4 розроблено технологічний маршрут виготовлення деталі «Муфта».

В розділі 5 проведено охорона праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.

Дипломний проект містить пояснювальну записку обсягом     сторінок, включаючи      ілюстрацій,    таблиці, список літератури з     найменувань,   додатки,      аркушів графічної частини.

Англійською:

The diploma project examines the experimental stand for the study of electrohydraulic positional wires.

In section 1, see positional drives

In Section 2 the development of an experimental stand for the study of electrohydraulic positional wires

In section 3, the design of the experimental stand was carried out

In section 4 a technological route for the production of the "Mufta" component has been developed.

Section 5 provides occupational safety and emergency protection.

The diploma project contains an explanatory note on the volume of pages, including illustrations, tables, a list of literature on titles, annexes, and worksheets of the graphic part.

 

 

Керівник:

Ст. викладач , к.т.н. Ночніченко І.В.

Студент:

Яковенко Олексій Сергійович

Назва дипломного проекту спеціаліста

Мехатронна система безступінчастого регулювання швидкості обертання привідного валу компресора ВВ3,5/10У

 

Mechatronic system of stepless adjustment of the speed of rotation of the drive shaft of the compressor ВВ3,5 / 10U

Анотація:

Українською:

В даній роботі розглянуті найбільш поширені системи безступінчастого регулювання швидкості обертання валу. На основі аналізу переваг та недоліків даних конструкцій розроблено оригінальний механізм – мехатронну систему безступінчастого регулювання швидкості обертання валу компресору. Проведено розрахунки розмірів, та пневмолінії даної конструкції. На основі проведених розрахунків була розроблена конструкція, та підготовлена відповідна технічна документація для виготовлення дослідного зразка. Розроблена конструкція задовольняє вимогам сучасного виробництва машинобудування та в повній мірі вирішує поставлені задачі.

Англійською:

In this projekt we consider the most common systems of stepless adjustment of the speed of rotation of the shaft. Based on the analysis of the advantages and disadvantages of these designs, an original mechanism - a mechatronic system of continuous control of the speed of the compressor shaft rotation has been developed. The calculations of sizes, and pneumolines of the given construction, are carried out. On the basis of the calculations, a design was developed, and the relevant technical documentation for the production of the prototype was prepared. The designed design meets the requirements of modern machine-building production and fully addresses the tasks.

 

 

Керівник:

Ст. викладач , к.т.н. Галецький О.С.

Студент:

Хилько Богдан Анатолійович

Назва дипломного проекту спеціаліста

Модернізація промислового робота РБ-211 з метою використання його в якості лабораторного стенда

 

Modernization of the industrial robot RB-211 in order to use it as a laboratory stand

Анотація:

Українською:

Дипломний проект присвячено модернізації фарбувального робота РБ 211 з метою підвищенню безпеки  при виконанні лабораторних робіт з використанням цього робота-маніпулятора.

Рішення цієї задачі було досягнуто шляхом встановлення обмежувача ходу та зменшенню швидкості приводу, шляхом встановлення додаткових дроселів. Попередньо був проведений аналіз існуючих систем керування та проведено ремонт гідравлічної та електричної системи робота.

Актуальність теми, вибраної для даного дипломного проекту,  полягає в тому, що переобладнаний промисловий робот РБ 211 може бути використано при проведенні циклу лабораторних пропорційний гідропривод та механотроніка.

Дипломний проект складається з вступу, шести розділів, списку літературних джерел, додатків та також містить додаток зі специфікаціями до креслень і виконана із застосуванням сучасних 3D CAD систем.

Загальна кількість листів: 115 сторінок, з них основного тексту 98, 39 рисунків, 30 таблиць.

Ключові слова: гідропривод, робот, маніпулятор, обмежувач ходу.

Англійською:

The diploma project is devoted to the modernization of the robot RB 211 in order to enhance the safety of laboratory work using this robot-manipulator. Relevance of the topic selected for this diploma project is   determined by the need to improve the characteristics of existing piston compressor stations, without significant changes to the design of the station.

The solution to this task was achieved by installing a stop limiter and reducing the speed of the drive, by installing additional chokes. Previously, an analysis of existing control systems was carried out and a repair of the hydraulic and electrical system of work was carried out.


The relevance of the topic chosen for this diploma project is that the converted industrial robot RB 211 can be used during the cycle of laboratory proportional hydraulic drive and mechatronics.

The total number of sheets: 115 pages, including the main text 98, 39 figures, 30 table.

The graduation project consists of an introduction, six chapters, a list of literary sources, applications and also contains an annex with specifications for drawings and is executed using modern 3D CAD systems.

Keywords: hydraulic drive, robot, manipulator, stop limiter.

 

 

Керівник:

Доцент, к.т.н. Коваль О.Д.

Студент:

Смаковий Владислав Олександрович

Назва дипломного проекту спеціаліста

Розробка учбово-наукового стенда для дослідження характеристик слідкуючих приводів на базі електрогідропідсилювачів моменту

 

Development of educational and scientific stand for studying the characteristics of following drives on the basis of electrohydro amplifiers of torque

Анотація:

Українською:

Дипломний проект присвячений вирішенню проблем, які пов’язані з конструкцією електрогідропідсилювача моменту, та розробці учбово-наукового стенда для дослідження слідкуючих приводів на базі електрогідропідсилювачів моменту. Складається з вступу, семи розділів, списку літературних джерел.

Актуальність теми, вибраної для даного дипломного проекту, визначається необхідністю розробки простої конструкції гідропідсилювача з покращеними технічними характеристиками для подальшого його використання в учбовому гідроприводі.

Метою дипломного проекту є розробка простої у виготовленні і ремонті конструкції гідропідсилювача моменту, яка б мала невисоку ціну, а її характеристики відповідали аналогам за більшу ціну. Загальна кількість листів: 142 сторінок, з них основного тексту 110, 31 рисунків, 25 таблиць.

Ключові слова: електрогідропідсилювач моменту, слідкуючий гідропривід, учбово-науковий стенд, гідропідсилювач, двокаскадні гідропідсилювачі, золотник, плоский золотник, кроковий двигун, сопло- заслінка.

Робота складається з текстової та графічної частини, також містить додаток зі специфікаціями до креслень і виконана із застосуванням сучасних 3D CAD систем.

Англійською:

The diploma project is devoted to the solution of problems associated with the design of the electrohydraulic amplifier of moment, and the development of a training and research stand for the study of follow-up drives based on electrohydraulic amplifiers of the moment. It consists of an introduction, seven sections, a list of literary sources.

         The urgency of the topic chosen for this graduation project is determined by the need to develop a simple structure of the hydraulic booster with improved technical characteristics for further use in a learning hydraulic drive.
             The purpose of the diploma project is to develop a simple in the manufacture and repair of the design of the hydro-actuator of the moment, which would have a low price, and its characteristics corresponded to analogues at a higher price. The total number of sheets: 142 pages, including the main text 110, 31 figures, 25 table.

Keywords: electrohydro-amplifier of the moment, following the hydraulic drive, educational and scientific stand, the hydraulic booster, two-stage hydraulic amplifiers, spool, flat spool, stepper motor, nozzle-damper.

The work consists of textual and graphical parts, also contains addition to the specifications and drawings made using modern 3D CAD systems.

 

 

Керівник:

Доцент, к.т.н. Семінська Н.В.

Студент:

Омельченко Арсен Анатолійович

Назва дипломного проекту спеціаліста

Експериментальний стенд для випробування протезів колінного суглоба людини

 

Experimental stand for the test of knee joint prosthesis

Анотація:

Українською:

Дипломний проект присвячений експериментальному стенду для випробування протезу колінного суглобу. Складається з вступу, шести розділів, списку літературних джерел.

Актуальність теми, вибраної для даного дипломного проекту, визначається необхідністю розробки експериментального стенду так як таких стендів ще немає.

Метою дипломного проекту є розробка простої у виготовленні і ремонті конструкції стенду, який б мав невисоку ціну, а його характеристики відповідали потребам. Загальна кількість листів: 122 сторінок, з них основного тексту 104, 57 pисунки, 5 таблиць.

Ключові слова: експериментальний стенд , протез колінного суглобу, гідравлічний демпфер, протезування.

Робота складається з текстової та графічної частини, також містить додаток зі специфікаціями до креслень і виконана із застосуванням сучасних 3D CAD систем.

Англійською:

The diploma project is devoted to the experimental stand for the prosthetic test of the knee joint. It consists of an introduction, six sections, a list of literary sources.

The relevance of the topic chosen for this graduation project is determined by the need to develop an experimental stand as there are no such stands.

The purpose of the diploma project is the development of a simple in the manufacture and repair of the design of the stand, which would have a low price, and its characteristics meet the needs. Total number of sheets: 122 pages, from them the main text 104, 57 drawings, 5 tables.

Key words: experimental stand, knee joint prosthesis, hydraulic damper, prosthetics.

The work consists of a text and graphic part, also contains an application with specifications for drawings and is executed using modern 3D CAD systems.

 

 

Керівник:

Ст. викладач , к.т.н. Ночніченко І.В.

Студент:

Марадуда Євгеній Володимирович

Назва дипломного проекту спеціаліста

Авіатренажер на основі гексаподу

 

AirPlayer based on hexapod

Анотація:

Українською:

Дипломний проект присвячений розробці авіа тренажеру на основі гексаподу. Складається з вступу, пяти розділів, списку літературних джерел.

Актуальність теми, вибраної для даного дипломного проекту, полягає в створені авіатренажеру на основі механізму гексаподу,  який має значну жорсткість, та забезпечує високу швидкодію.

Метою дипломного проекту є розробка простої у виготовленні і ремонті конструкції авіатренажеру на основі гексаподу,  який б мав невисоку ціну, а його характеристики відповідали аналогам за більшу ціну. Загальна кількість листів: ___110_ сторінок, з них основного тексту_88___,        __30__  рисунки, _12__ таблиць.

Ключові слова: авіатренажер , гексапод, розподільник, карданий шарнір.

Робота складається з текстової та графічної частини, також містить додаток зі специфікаціями до креслень і виконана із застосуванням сучасних 3D CAD систем.

Англійською:

The diploma project is devoted to the development of a hexapod based air simulator. It consists of an introduction, five sections, a list of literary sources.

The urgency of the topic chosen for this diploma project is the creation of a flight simulator based on a hexapod mechanism, which has a high rigidity, and provides high performance.

The aim of the diploma project is to develop a simple hexapod-based airplane training and repair design, which would have a low price, and its characteristics corresponded to analogues at a great price. The total number of letters: ___110_ pages, of which the main text is _88 ___, __30__ figures, _12__ tables.

Key words: aerator, hexapod, distributor, cardan hinge.

The work consists of a text and graphic part, also contains an application with specifications for drawings and is executed using modern 3D CAD systems.

 

 

Керівник:

Асистент Костюк Д.В.

Студент:

Кухтин Євгеній Олегович

Назва дипломного проекту спеціаліста

Модернізація промислового пиловловлюючого фільтра

 

Modernization of industrial dust collecting filter

Анотація:

Українською:

Дипломний проект присвячений модернізації конструкції пиловловлюючих фільтрів. Складається з вступу, шести розділів, списку літературних джерел.

Актуальність теми, вибраної для даного дипломного проекту, визначається необхідністю розробки простої конструкції пиловловлюючого корпусу з покращеними технічними характеристиками.

Метою дипломного проекту є розробка зручної та спрощенної у виготовленні і ремонті конструкції пиловловлюючого корпусу, який б мав невисоку ціну, а його характеристики відповідали більш дорогим аналогам.

Ключові слова: пиловловлювач , аспіраційна установка, пиловидалення, димовиділення, відсмоктувальні пристрої.

Робота складається з текстової та графічної частини, також містить додаток зі специфікаціями до креслень і виконана із застосуванням сучасних 3D CAD систем.

Англійською:

The diploma project is devoted to the modernization of the design of dust collecting filters. It consists of an introduction, six sections, a list of literary sources.

The urgency of the topic chosen for this graduation project is determined by the need to develop a simple design of dust collecting housings with improved technical characteristics.

The purpose of the diploma project is the development of a convenient and simplified in the manufacture and repair of the design dust collecting case, which would have a low price, and its characteristics corresponded to more expensive analogues.

Keywords: dust collector, aspiration plant, dust removal, smoke removal, suction devices.

The work consists of a text and graphic part, also contains an application with specifications for drawings and is executed using modern 3D CAD systems.

 

 

Керівник:

Доцент, к.т.н. Семінська Н.В.

Студент:

Зінчук Сергій Олександрович

Назва дипломного проекту спеціаліста

Модернізація привода повороту та робочого органа позиціонування промислового фарбувального робота РБ 211

 

Modernization of the rotary actuator and the working positioning body of the industrial coloring robot RB 211

Анотація:

Українською:

Дипломний проект присвячено модернізації фарбувального робота РБ 211 з метою підвищенню безпеки  при виконанні лабораторних робіт з використанням цього робота-маніпулятора.

Рішення цієї задачі було досягнуто шляхом встановлення обмежувача ходу та зменшенню швидкості приводу, шляхом встановлення додаткових дроселів. Попередньо був проведений аналіз існуючих систем керування та проведено ремонт гідравлічної та електричної системи робота.

Актуальність теми, вибраної для даного дипломного проекту,  полягає в тому, що переобладнаний промисловий робот РБ 211 може бути використано при проведенні циклу лабораторних пропорційний гідропривод та механотроніка.

Дипломний проект складається з вступу, шести розділів, списку літературних джерел, додатків та також містить додаток зі специфікаціями до креслень і виконана із застосуванням сучасних 3D CAD систем.

Загальна кількість листів: ____ сторінок, з них основного тексту____,        ____  рисунки, 1 таблиця.

Ключові слова: гідропривод, робот, маніпулятор, обмежувач ходу.

Англійською:

The diploma project is devoted to the modernization of the painting robot RB 211 in order to enhance the safety of laboratory work using this robot-manipulator.

The solution to this problem was achieved by installing a speed limiter and reducing the speed of the drive, by installing additional chokes. Previously, an analysis of existing control systems was carried out and a repair of the hydraulic and electrical system of work was carried out.

The relevance of the topic chosen for this diploma project is that the converted industrial robot RB 211 can be used during the cycle of laboratory proportional hydraulic drive and mechatronics.

The graduation project consists of an introduction, six chapters, a list of literary sources, applications and also contains an annex with specifications for drawings and is executed using modern 3D CAD systems.

Total number of sheets: ____ pages, from them the main text ____, ____ drawings, 1 table.

Keywords: hydraulic drive, robot, manipulator, stop limiter.

 

 

Керівник:

Професор, д.т.н. Яхно О.М.

Студент:

Гончаров Андрій Максимович

Назва дипломного проекту спеціаліста

Слідкуюча система стабілізації платформи при русі транспортного засобу

 

The tracking system for stabilizing the platform when driving a vehicle

Анотація:

Українською:

Дипломний проект присвячений розробці слідкуючої системи стабілізації платформи при русі транспортного засобу. Складається з вступу, п`яти розділів, списку літературних джерел та додатка. Актуальність теми, вибраної для даного дипломного проекту, полягає у тому, що в даний час проводиться повсюдна модернізація бойової техніки, зокрема бойових машин піхоти і бойових колісних машин. Ці машини вітчизняного виробництва мають високі тактико-технічні характеристики і можуть успішно конкурувати із зарубіжною військовою технікою. При цьому вартість модернізації існуючих машин значно нижча за вартість нових. Пояснювальна записка містить:   сторінок,  рисунків,  таблиць, додаток.  Робота складається з текстової та графічної частин, а також містить додаток зі специфікаціями до креслень і виконана із застосуванням сучасних програмних засобів на ПЕОМ.

Англійською:

The diploma project is devoted to the development of a follow-up system for stabilizing the platform when driving a vehicle. It consists of an introduction, five sections, a list of literary sources and an application. The urgency of the topic chosen for this diploma project is that there is now a widespread modernization of military equipment, in particular the combat vehicles of infantry and combat vehicle wheels. These domestic machines have high tactical and technical characteristics and can successfully compete with foreign military equipment. In this case, the cost of modernizing existing machines is much lower than the cost of new ones. The explanatory note contains: pages, drawings, tables, application. The work consists of text and graphic parts, and also contains an application with specifications for drawings and is executed with the use of modern software on a PC.

 

 

Керівник:

Ст. викладач , к.т.н. Галецький О.С.

Студент:

Гончаров Андрій Максимович

Назва дипломного проекту спеціаліста

Слідкуюча система стабілізації платформи при русі транспортного засобу

 

The tracking system for stabilizing the platform when driving a vehicle

Анотація:

Українською:

Дипломний проект присвячений розробці слідкуючої системи стабілізації платформи при русі транспортного засобу. Складається з вступу, п`яти розділів, списку літературних джерел та додатка. Актуальність теми, вибраної для даного дипломного проекту, полягає у тому, що в даний час проводиться повсюдна модернізація бойової техніки, зокрема бойових машин піхоти і бойових колісних машин. Ці машини вітчизняного виробництва мають високі тактико-технічні характеристики і можуть успішно конкурувати із зарубіжною військовою технікою. При цьому вартість модернізації існуючих машин значно нижча за вартість нових. Пояснювальна записка містить:   сторінок,  рисунків,  таблиць, додаток.  Робота складається з текстової та графічної частин, а також містить додаток зі специфікаціями до креслень і виконана із застосуванням сучасних програмних засобів на ПЕОМ.

Англійською:

The diploma project is devoted to the development of a follow-up system for stabilizing the platform when driving a vehicle. It consists of an introduction, five sections, a list of literary sources and an application. The urgency of the topic chosen for this diploma project is that there is now a widespread modernization of military equipment, in particular the combat vehicles of infantry and combat vehicle wheels. These domestic machines have high tactical and technical characteristics and can successfully compete with foreign military equipment. In this case, the cost of modernizing existing machines is much lower than the cost of new ones. The explanatory note contains: pages, drawings, tables, application. The work consists of text and graphic parts, and also contains an application with specifications for drawings and is executed with the use of modern software on a PC.

 

 

Керівник:

Ст. викладач , к.т.н. Галецький О.С.

Магістрант: Бойко Юлія Олександрівна

Керівник: доц., к.т.н. Коваль О.Д.


АНОТАЦІЯ

У магістерській дисертації представлені матеріали, пов’язані з дослідженням впливу фізичних властивостей рідини на процес ультразвукового розпилення в тонкому шарі. На першому етапі вивчені способи отримання рідинного аерозолю та досліджена фізична модель процесу ультразвукового розпилення рідини в тонкому шарі. В другому розділі був досліджений вплив на процес ультразвукового розпилення таких фізико-хімічних властивостей рідини, як поверхневий натяг, в’язкість, температура. Для проведення дослідів була розроблена експериментальна установка. Після проведення попередніх експериментів була розроблена методика проведення експерименту. За результатами проведених модельних та експериментальних досліджень було отримано в’язкісно-температурні та реологічні криві для заданих рідин та надано рекомендації щодо вибору та розробки ультразвукових розпилювачів.


Магістрант: Василюк Олександр Анатолійович

Керівник: проф., д.т.н. Луговський О.Ф.


Анотація

У магістерській дисертації представлені матеріали, пов’язані з дослідженням ультразвукової кавітаційної модифікації бетонних сумішей. Після вивчення літератури було обрано метод модифікації, проаналізовано основні проблеми з теми покращення експлуатаційних характеристик. В подальшому було розроблена гідравлічна схема стенду для модифікації, розглянута, розрахована та спроектована схема ультразвукового проточного кавітатора. Далі були проведені експериментальні дослідження роботи обладнання, а саме кавітатора, були проведені експериментальні дослідження експлуатаційних характеристик бетонів та цементних сумішей за різних режимів технологічного процесу. Результатом експериментальних досліджень є висновки та рекомендації щодо вибору оптимального технологічного процесу ультразвукової кавітаційної модифікації бетону. Дисертація також містить розділ з охорони праці та реальна схема стенду для модифікації.

Магістрант: Коломєєв Вадим Андрійович

Керівник: проф., д.т.н. Губарев О.П.


Анотація

У магістерській дисертації представлені матеріали, пов’язані з модернізацією аксіального тепло гідравлічного приводу трекера геліостанції. На основі розглянутих літературних джерел та прикладів існуючих варіантів позиціонування сонячних панелей було прийнято рішення внести зміни до однієї з конструкції з метою покращення та забезпечення стабільності в роботі. Ідея полягала в установці до конструкції компенсаційних пружин залишкового видовження теплових гідроприводів. Було представлено загальний вигляд модернізованої системи та описаний її принцип дії. В роботі викладено основні розрахункові залежності такого типу приводу. З урахуванням принципових особливостей роботи системи було складено комп’ютерну математичну модель та виконано комп’ютерне дослідження роботи системи. Результати досліджень викладені у вигляді графіків.

Магістрант: Кубрак Роман Сергійович

Керівник: доц., к.т.н. Коваль О.Д.


АНОТАЦІЯ

В роботі розглянуті шляхи вирішення проблеми підтримки постійної витрати в процесі досліджень, які проводяться під час життя та інфузіїї клітин серця (кардіоміоцитів) в проточній камері. Проаналізовано літературні джерела, в яких розглянуті можливі аналоги проточних камер, а також відомі способи підтримки постійної витрати, для проточних камер такого типу з метою розробки мехатронної системи керування.
В роботі на підставі експериментальних даних, запропоновано спосіб підтримки витрати в проточній камері та шляхи його реалізації. З метою здійснення контролю за переповненням проточної камери було розглянуто можливість використання механічного способу контролю.
Змодельована в програмному пакеті ANSYS течія рідини, та визначено розподіл швидкостей течії. Розглянуто способи здійснення зливу відпрацьованої рідини з робочої камери й обрано більш раціональний спосіб для розв’язання поставленої задачі. Експериментально визначено величину вакууметричного тиску для підтримки постійною заданої витрати.
Всі запропоновані методи базуються на розрахунках, або на побудованих за експериментальними даними характеристиках і залежностях.

КАРДІОМІОЦИТИ, ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИЙ ДАТЧИК, ІНДИКАТОР, ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ, ЗМОЧУВАННЯ, АДГЕЗІЯ, ВИТРАТА, В’ЯЗКІСТЬ, КАПІЛЯР, МЕХАТРОННА СИСТЕМА.

Магістрант: Кузнєцов Анатолій Володимирович

Керівник: доц. , к.т.н. Ганпанцурова О.С.


Анотація

В даній магістерській дисертації проведено розробку та дослідження модуля із відокремленою камерою розширення та вихідною ланкою у вигляді сильфону. Розглянутий модуль буде використовуватися в тепловому гідроприводі позиціонування (трекері) для сонячної геліостанції. Потреба в подібному приводі виникла через значні енерговитрати, які йдуть на живлення електроенергією класичних трекерів. Розроблюваний же трекер не потребує додаткових енергозатрат і працює за рахунок сонячної енергії у вигляді тепла. Тому даний тепловий привод значно підвищує ефективність сонячної батареї та є безпечним для навколишнього середовища. При цьому в якості робочих рідин запропоновано використати метиловий або ізопропиловий спирти через їхній високий коефіцієнт об’ємного теплового розширення. Результатами досліджень є дані про переміщення вихідної ланки; зусилля, що нею розвиваються та характер розподілу температур на поверхні камери.

Магістрант: Пига Іван Миколайович

Керівник: доц. , к.т.н. Ганпанцурова О.С.


Анотація

У магістерській дисертації представлені матеріали, пов’язані з прогнозуванням значення часу та температури стабілізації робочої рідини під час експлуатації циклового однорежимного гідроприводу. На першому етапі визначено основні особливості циклових однорежимних систем гідроприводу, розглянуто існуючі системи стабілізації температури робочої рідини та методи розрахунку. Наступним кроком було розроблено спрощений алгоритм тепло-гідравлічного розрахунку однорежимного гідроприводу, який дозволяє проводити попереднє прогнозування часу стабілізації температури робочої рідини з урахуванням типу робочої рідини і її властивостей, номінальної потужності гідроприводу та умов його експлуатації. Для перевірки адекватності запропонованого алгоритму були проведені експериментальні дослідження однорежимного гідроприводу на прикладі роботи приводу стрічкового конвеєра мобільної машини. За результатами проведених модельних та експериментальних досліджень було отримано залежності зміни температури робочої рідини в часі з урахуванням режиму експлуатації гідроприводу.

Магістрант: Симоненко Сергій Владиславович

Керівник: проф., д.т.н. Губарев О.П.


Анотація

У магістерській роботі представлені матеріали, пов'язані з методикою вибору раціональних робочих параметрів гідроприводу відбору потужності вітрової енергетичної установки. На основі аналізу існуючих методів та схемних рішень, спрямованих на підвищення енергетичної ефективності з метою мінімізації втрат енергії, було проведено дослідження, яке включало в себе структурну та параметричну оптимізацію гідроприводу відбору потужності вітрової енергетичної установки. В результаті дослідження, на першому етапі, була отримана раціональна структура гідросистеми та вибрані значення номінальної потужності кожного режиму по критерію максимального відбору енергії. На другому етапі розраховані раціональні робочі параметри кожного режиму з урахуванням мінімізації втрат потужності та енергії. Виконано серію експериментальних досліджень на макеті системи відбору потужності ВЕУ, які підтверджують працездатність та ефективність системи. Методика вибору раціональних параметрів була використана також для розрахунку існуючої гідравлічної системи флексомашини. В результаті розрахунку було вибране робоче обладнання та параметри роботи системи для підвищення її енергетичної ефективності.

Магістрант: Сирота Артем Михайлович

Керівник: проф., д.т.н. Грабовський Г.Г.


Анотація

У магістерській дисертації представлені матеріали, присвячені розробці мехатронної системи керування якістю поверхні прокату, боротьбі з поверхневими дефектами на прокаті при гарячій прокатці металу. Були визначені основні причини появи поверхневих дефектів: прокатна окалина, яка утворюється на поверхні прокату, та підвищене тертя в тягнучих роликах. На основі огляду літературних джерел були відібрані необхідні для розрахунку основних параметрів системи гідрозбиву залежності, створена математична модель гідродинамічного методу очистки, на основі математичної моделі розроблена програма, яка розраховує експлуатаційні параметри системи та підбирає необхідні сопла в залежності від заданих початкових умов. Для зменшення тертя в тягнучих роликах пропонується використовувати терморозширений графіт, який попередньо змішують з водою, в результаті чого утворюється змащувальна суспензія. Розроблена система подачі отриманої суспензії в зону тертя.

Магістрант: Шевчук Олександр Анатолійович

Керівник: доц., к.т.н. Носко С.В.


Анотація
Проаналізовано науково-технічна інформація, що стосується питань течії в'язкої і аномально-в'язкої рідини в геометрично неоднорідних каналах. Встановлено причини які призводять до додаткових втрат енергії, обумовлені проявом інерційних сил в потоці при розвитку профілю швидкостей на гідродинамічному початковій ділянці каналів. Досліджено кінематичні характеристики нестабілізованої потоку при різних умовах входу в початковий ділянку. Отримані результати «управління» гідродинамічними умовами входу дозволяють створити оптимальні режими роботи і поліпшити експлуатаційні характеристики технологічного обладнання. Розроблено конструктивні рішення дроселюючих елементів головки які передбачають раціональні гідродинамічні умови протікання матеріалу, що переробляється. Визначено ділянки гідродинамічної стабілізації потоку матеріалу після дроселюючих елементів головки. Отримані рішення дозволяють розширити область застосування головки за рахунок стабілізації тиску по всій довжині формуючого каналу при переробці сировини з різними реологічними властивостями.

Дипломник: Безчасний Олександр Олександрович

Керівник: Професор, д.т.н. Узунов О.В.

 

АНОТАЦІЯ

 

Дипломний проект на тему «Гідравлічна система мобільного обприскувача МО-3М» містить в собі: пояснювальну записку кількістю 130 сторінок; креслення: гідравлічна схема, кінематична схема, обприскувач штанговий, крайня секція, центральна секція, проміжна секція, гідропанель та плакати. Мета дипломного проекту вирішення актуальної задачі – підвищення ефективності процесу обприскування рослинних культур за рахунок автоматизації переходу з транспортного стану до робочого режиму та стабілізації положення штанги мобільного обприскувача відносно грунту. Представлені гідравлічні статичні та динамічні розрахунки, тепловий розрахунок та економічні розрахунки. Даний дипломний проект може бути корисним спеціалістам в галузі створення систем гідроавтоматики.

Ключові слова: обприскувач, штанга, секція, стабілізація, слідкування, обприскування, ядохімікати, гідроциліндр, гідравлічна схема, кінематична схема, динамічний розрахунок, переміщення, гідропанель.

 

ABSTRACT

 

Diploma project on "Hydraulic system mobile sprayer MO-3M" contains: an explanatory note number 130 pages; drawing: hydraulic scheme, kinematic scheme, sprayer rod, extreme section, the central section, the intermediate section, hydraulic panel and posters. The aim of the diploma project address the actual problem - improvements in spraying crops by automating the transition from transport state to the mode and stabilize the spray bar mobile relative to the ground. Presented hydraulic static and dynamic calculations, thermal calculations and economic calculations. This diploma project can be useful to specialists in the field of hydraulic systems automation.

Keywords: sprayer, bar, section, stabilization, tracking, spraying pesticide, hydraulic scheme, kinematic scheme, dynamic calculation, move, hydraulic panel.

Студент: Бубнов Олександр Олегович

Керівник: Професор, д.т.н. Губарев О.П.


Анотація
Дипломний проект присвячено модернізації гідравлічної системи літака АН-140. В роботі проведено аналіз конструктивних особливостей авіаційних гідроприводів, розглянуто авіаційні рідини, з урахуванням їх параметрів, визначено умови і режими роботи приводу. На базі проведеного аналізу запропоновано модернізовану гідросистему літака місцевого сполучення АН-140. Проведено розрахунок основних параметрів гідросистеми при встановлених температурних діапазонах, гідравлічний розрахунок втрат тиску та модернізовано гідробак. Розробляючи дану систему, було запропоновано змінити діаметри деяких трубопроводів в гілролінії, змінити ущільнення котрі не допустимі при використанні нової рідини, модернізувати гідробак для рідини НГЖ-5У. В розділі «Технологія машинобудування» розглянуто процес виготовлення кришки гідробака, підібрано матеріал та визначено основні технологічні етапи виробництва даної деталі.


Аннотация
Дипломный проект посвящен модернизации гидравлической системы самолета АН-140. В работе проведен анализ конструктивных особенностей авиационных гидроприводов, рассмотрены авиационные жидкости, с учетом их параметров, определены условия и режимы работы привода. На базе проведенного анализа предложена модернизированная гидросистему самолета местного сообщения АН-140. Проведен расчет основных параметров гидросистемы при установленных температурных диапазонах, гидравлический расчет потерь давления и модернизировано гидробак. Разрабатывая данную систему, было предложено изменить диаметры некоторых трубопроводов в гілролінії, изменить уплотнения которые не допустимы при использовании новой жидкости, модернизировать гидробак для жидкости НГЖ-5У. В разделе «Технология машиностроения» рассмотрен процесс изготовления крышки гидробака, подобран материал и определены основные технологические этапы производства данной детали.

Annotation
Thesis project devoted to the modernization of the hydraulic system of the aircraft AN-140. In work the analysis of the design features of aviation hydraulic, aviation fluids are considered, taking into account their parameters, the conditions and modes of operation of the drive. On the basis of the conducted analysis of the proposed upgraded the hydraulic system of the aircraft, local traffic AN-140. The calculation of the main parameters of the hydraulic system when the established temperature ranges, the hydraulic calculation of pressure losses and upgraded tank. The hydraulic system is developed taking into account the use of transferable liquid from AMG-10 on NGZH-5U. The resulted calculations of changes of losses of pressure are in the hydraulic system, and also changes of parameters of pipelines of the system. Done analysis of geometrical parameters and configuration of ductings on the size of losses of pressure in gidrosistemi with the use of other. In the section "mechanical engineering" describes the process of manufacturing the lid of the tank, picked up the material and identify the main technological stages of production of the part.

Студент: Гаврилюк Костянтин Федорович

Керівник: ст. викладач , к.т.н. Ночніченко І.В.


АНОТАЦІЯ

Метою запропонованого дипломного проекту є дослідження гідродинамічних процесів, які виникають під час роботи шестеренного насосу. У ході виконання роботи розглянуто типи шестеренних насосів та їх конструкції, вплив кавітації на їх роботу та роботу гідравлічних систем в цілому. Проведено ряд розрахунків для проектування гідравлічної схеми, розробки конструкції шестеренного насосу та створення експериментального стенду. Підібрано основне устаткування стенду з урахуванням якісно-економічного співвідношення. Спроектована конструкція експериментального стенду та метод проведення візуалізації гідродинамічних процесів, шляхом її відео-зйомки на високошвидкісну камеру. Проведені розрахунки вартості та реалізації проекту, обгрунтована доцільність його створення. Розглянуті основні питання охорони праці при роботі з електричним та гідравлічним устаткуванням. Булі надані рекомендації до робочого приміщення та умов праці, відповідно до діючих норм. Розроблена маршрутна технологія виготовлення кришки насосу з органічного скла. Зроблені висновки з проведеної роботи.

АНОТАЦИЯ

Целью предложенного дипломного проекта является исследование гидродинамических процессов, которые возникают при работе шестеренного насоса. В ходе выполнения работы рассмотрены типы шестеренных насосов и их конструкции, влияние кавитации на их работу и работу гидравлических систем в целом. Проведен ряд расчетов для проектирования гидравлической схемы, разработки конструкции шестеренного насоса и создание экспериментального стенда. Подобрано основное оборудование стенда с учетом качественно-экономического соотношение. Спроектированная конструкция экспериментального стенда и метод проведения визуализации гидродинамических процессов, путем ее видеосъемки на высокоскоростную камеру. Проведенные расчеты стоимости и реализации проекта, обоснована целесообразность его создания. Рассмотрены основные вопросы охраны труда при работе с электрическим и гидравлическим оборудованием. Были даны рекомендации к рабочему помещению и условий труда, в соответствии с действующими нормами. Разработана маршрутная технология изготовления крышки насоса из органического стекла. Сделанные выводы из проведенной работы.

ABSTRACT

The purpose of the offered diploma project are researches of hydrodynamic processes, which arise up during work cog-wheel a pump. During implementation of work the types of gear pumps and their construction are considered, influence of cavitation on their work and work of the hydraulic systems on the whole. The row of calculations is conducted for a hydraulic layout, development of construction, design gear a pump and creation of experimental stand. Basic equipment fit, stand the light quality and economic value. Designed experimental stand design and visualization method of hydrodynamic processes through its video shooting high-speed camera. The calculations and project cost, expedience of its creation. The basic labor protection when working with electrical and hydraulic equipment. Bule recommendations to the working space and working conditions, according to current regulations. Route developed manufacturing techniques cover pump made of organic glass. The done conclusions are from the conducted work.

Студент: Глущенко Олег Валерійович

Керівник: професор, д.т.н. Ковальов В.А.

АНОТАЦІЯ

В дипломному проекті, який складається з пояснювальної записки на 156 сторінках і 9 креслень форматом А1 розглянуто системи вентиляції і аспірації на великому металургійному підприємстві. Питання зменшення втрат потужності цієї системи є досить актуальним через шкідливий вплив викидів в атмосферу. Мета дипломного проекту вирішення актуально задачі – підвищення ефективності аспіраційної системи шляхом мінімізації аеродинамічних втрат в повітропроводі та покращення аеродинаміки повітряних забірників. В пояснювальній записці виконано огляд існуючих методів очищення повітря і конструкцій .систем вентиляцій. Намічено мету і задачі розробок. Враховуючи аеродинамічні особливості забірних парасоль і повітроводів виконано аеродинамічний розрахунок і комп’ютерне моделювання потоків повітря з урахуванням особливостей технологічних процесів. В Записці проведено всі необхідні аеродинамічні розрахунки, виконано аналіз аеродинамічних полів (швидкості та тиску), надано відповідні інженерні рекомендації з оптимізації конструкцій системи вентиляції. Також проведено аналіз умов праці та розраховано віброізоляцію відцентрового вентилятора. Розраховано доцільність та вартість реалізації проекту.

SUMMARY

As a graduation project, which consists of explanatory notes on pages 156 and 9 drawings A1 reviewed ventilation and aspiration of the big metallurgical enterprise. The question of reducing the power losses of the system is very important because of the harmful effects of emissions. The aim of the graduation project address the pressing problem - increasing the efficiency of aspiration systems by minimizing aerodynamic losses in the airways and improving aerodynamics air intake. In the memorandum, a survey of existing methods of air purification and ventilation designs .system. Scheduled purpose and objectives of development. Due to aerodynamic features air fence umbrella and made aerodynamic calculations and computer simulations of air flow allowing for the technological processes. In the Notes held all the necessary aerodynamic calculations, the analysis of wind fields (velocity and pressure), provided appropriate recommendations for optimizing engineering designs ventilation systems. Also, the analysis of working conditions and designed vibro centrifugal fan. Calculated feasibility and cost of the project.

АННОТАЦИЯ

В дипломном проекте, который состоит из пояснительной записки на 156 страницах и 9 чертежей форматом А1 рассмотрено системы вентиляции и аспирации на большом металлургическом предприятии. Вопрос уменьшения потерь мощности этой системы является весьма актуальным через вредное влияние выбросов в атмосферу. Цель дипломного проекта решения актуальных задач - повышение эффективности аспирационной системы путем минимизации аэродинамических потерь в воздуховоде и улучшения аэродинамики воздушных приемник. В пояснительной записке выполнен обзор существующих методов очистки воздуха и конструкций систем вентиляции. Намечено цели и задачи разработок. Учитывая аэродинамические особенности заборных зонт и воздуховодов выполнен аэродинамический расчет и компьютерное моделирование потоков воздуха с учетом особенностей технологических процессов. В Записке проведены все необходимые аэродинамические расчеты, выполнен анализ аэродинамических полей (скорости и давления), даны соответствующие инженерные рекомендации по оптимизации конструкций системы вентиляции. Также проведен анализ условий труда и рассчитан виброизоляцию центробежного вентилятора. Рассчитано целесообразность и стоимость реализации проекта.

Студент: Гунько Олександр Якович

Керівник: професор, д.т.н. Губарев О.П.


Анотація

Дана дипломна робота присвячена модернізації гідравлічного стенду статичних випробувань. Під час виконання проекту було розглянуто подібні гідравлічні стенди, складена гідравлічна схема , розроблено гідроциліндр, модернізовано робочу частину стенду; проведені розрахунки гідравлічної схеми ;розроблено технологічний процес виготовлення деталей, додана інструкція по монтажу стенда; розглянуто основні питання охорони праці при роботі зі стендом ; виконано розрахунок на економічну доцільність модернізації стенду.

Annotation

This course is devoted modernization of hydraulic static test stand. When the project was considered like hydraulic stands, composed hydraulic circuit designed cylinder, modernized working part of the stand; the calculations of hydraulic circuits, developed technological process of manufacturing parts added instructions for installing the stand; the basic issues of safety when working with stand; The calculation of the economic feasibility of modernization of the stand.


Студент: Дембіцький Нікіта Ігорович

Керівник: ст. викладач , к.т.н. Ночніченко І.В.


АНОТАЦІЯ

У запропонованій дипломній роботі проектується гідравлічний маніпулятор для позиціонування мобільної насосної установки. В ході проекту було розглянуто: Статичний розрахунок гідравлічного циліндру; Розроблена функціональна гідравлічна схема та виконаний підбір гідроапаратури; Створений маршрутний технічний процес виготовлення деталі “Провушина”; Розглянуто основні питання охорони праці при випробуванні гідроциліндрів и розписані основні пункти розділів електробезпеки та пожежної безпеки; Проведений гідравлічний розрахунок схеми маніпулятора; Виконано розрахунок на економічну доцільність створення гідравлічного маніпулятора. В роботі основною метою було розробити спеціальний маніпулятор, який має забезпечувати переміщення контейнера з автомобільного шасі на землю,та навпаки ,після закінчення роботи насосної установки підіймати та встановлювати контейнер на автомобіль. Мобільна насосна установка призначена для гасіння пожежі та наповнювання басейна витримки на Українських АЄС. Таким чином для перевезення декількох контейнерів з встановленими гідравлічними маніпуляторами потрібен тільки один автомобіль. Також було розглянуто конструкції типових маніпуляторів. Одне з основних недоліків яких являється неможливість підняття важких контейнерів,вагою більше 10-ти тон . З цих роздумів було запропоновано розробити маніпулятор який складається з 4-х гідроциліндрів розташованих по периметру контейнера.

АННОТАЦИЯ

В предлагаемой дипломной работе проектируется гидравлический манипулятор для позиционирования мобильной насосной установки. В ходе проекта были рассмотрены: Статический расчет гидравлического циліндра; Разработана функциональная гидравлическая схема и выполнен подбор гидроаппаратуры; Создан маршрутный технический процесс изготовления детали "проушины"; Рассмотрены вопросы охраны труда при испытании гидроцилиндров и расписаны основные пункты разделов электробезопасности и пожарной безопасности; Проведенный гидравлический расчет схемы маніпулятора; Выполнен расчет экономической целесообразности создания гидравлического манипулятора. В дипломной работе основной целью было разработать специальный манипулятор, который должен обеспечивать перемещение контейнера с автомобильного шасси на землю, и наоборот, после окончания работы насосной установки поднимать и устанавливать контейнер на автомобиль. Мобильная насосная установка предназначена для тушения пожара и наполнения бассейна выдержки на украинских АЭС. Таким образом для перевозки нескольких контейнеров с установленными гидравлическими манипуляторами нужен только один автомобиль. Также были рассмотрены конструкции типичных манипуляторов. Одно из основных недостатков которых является невозможность поднятия тяжелых контейнеров, весом более 10-ти тонн. Из этих размышлений было предложено разработать манипулятор который состоит из 4-х гидроцилиндров расположенных по периметру контейнера.

ANNOTATION

The proposed thesis work designed hydraulic manipulator for positioning a mobile pumping unit. In the course of the project were considered: Static analysis of the hydraulic cylinder; The functional hydraulic circuit and made the selection of hydraulic equipment; A trip technical details of the process of making "lug"; The problems of labor protection when tested cylinders and painted the main points of electrical and fire safety sections; Calculation of the hydraulic manipulator scheme; The calculation of the feasibility of establishing a hydraulic manipulator. In the main goal was to develop a special manipulator, which should ensure the movement of the container with the car chassis to the ground, and on the contrary, after the end of the pumping unit to lift and set the container on the vehicle. Mobile pumping unit is designed to extinguish a fire and filling the storage pool at the Ukrainian nuclear power plants. Thus, for the transport of multiple containers with hydraulic manipulators mounted only one car. Also, the design of standard manipulators were considered. One of the main drawbacks of which is the inability to lift heavy containers weighing more than 10 tons. From these reflections were asked to develop a manipulator which consists of 4 hydraulic cylinders located on the perimeter of the container.


Студент: Долинський Тарас Володимирович

Керівник: асистент, к.т.н. Галецький О.С.


АНОТАЦІЯ

У запропонованому дипломному проекті розробляється мобільний гідравлічний стенд для випробування строп та замків парашута. Під час виконання дипломної роботи було розглянуто: наявні гідравлічні стенди для випробування; складена принципова електрогідравлічна схема мобільного стенду; розроблено конструкцію гідравлічного стенду; проведено розрахунки насосу та гідравлічної схеми; створено маршрутний технічний процес виготовлення окремих деталей; розглянуто основні поняття охорони праці при роботі з стендом. Також розписані методи профілактики захворювань при роботі з ПК. Розроблений стенд відрізняється від аналогів покращеними масо габаритними показниками і розширеним спектром застосування, в порівнянні з існуючими стендами. Основні терміни: гідроциліндр, насос, позиційний привід, електрогідравлічна схема.

АННОТАЦИЯ

В предложенном дипломном проекте разрабатывается мобильный гидравлический стенд для испытания строп и замков парашюта. Во время выполнения дипломной работы были рассмотрены: имеющиеся гидравлические стенды для испытания; составлена ​​принципиальная электрогидравлическая схема мобильного стенда; разработана конструкция гидравлического стенда; проведены расчеты насоса и гидравлической схемы; создано маршрутный технический процесс изготовления отдельных деталей; рассмотрены основные понятия охраны труда при работе со стендом. Также расписаны методы профилактики заболеваний при работе с ПК. Разработанный стенд отличается от аналогов улучшенными массо габаритными показателями и расширенным спектром применения, по сравнению с существующими стендами. Основные термины: гидроцилиндр, насос, позиционный привод, электрогидравлическая схема.

ANNOTATION

In the proposed thesis project developed mobile hydraulic test stand for slings and castles parachute. During the execution of the thesis were discussed: Existing hydraulic test stands; Compiled schematic diagram of electrohydraulic mobile stand; The design of the hydraulic stand; Calculations pump and hydraulic circuit; A trip technical process of making individual parts; The basic notion of safety in the operation of the stand. Also painted disease prevention methods when working with a PC. Designed stand different from the mass-dimensional analogues of improved performance and an extended range of applications compared to existing stands. Key terms: hydraulic pump, positional drive, electrohydraulic scheme.

Студент: Казаков Роман Олександрович

Керівник: доцент, к.т.н. Коваль О.Д.


АНОТАЦІЯ

Дипломний проект на тему «Модернізація ротаційного пресу для виготовлення таблеток» містить в собі: пояснювальну записку кількістю 130 сторінок; креслення: гідравлічна схема, загальний вид 1,загальний вид 2, ротаційній прес, модернізований ротаційний прес, розгортка пуансонів, муфта, штовхач, гідромотор та складальні частини. Мета дипломного проекту вирішення актуальної задачі – підвищення ефективності процесу виготовлення таблеток за зміни елемента який надає кручення та елемента початкового пресування. Представлені гідравлічні статичні та динамічні розрахунки, розрахунок моменту та економічні розрахунки. Даний дипломний проект може бути корисним спеціалістам в галузі створення систем гідроавтоматики. Ключові слова: ротаційний прес, таблетка, гідромотор, муфта, гідравлічна схема динамічний розрахунок, переміщення.

ABSTRACT

Diploma project on a theme "Modernisation of rotary press for tabletting" contains: explanatory message by an amount 130 pages; draft: hydraulic chart, general view 1, general view 2, rotary the press, modernized rotary press, involute of puncheons, muff, pusher, hydromotor and frame-clamping parts. Aim of diploma project of decision of actual task - the increase of efficiency of process of tabletting for the changes of element that gives twisting and element of the initial pressing. Presented hydraulic static and dynamic calculations, calculation of moment and economic calculations. This diploma project can be useful to specialists in the field of hydraulic systems automation. Keywords: rotary press, pill, hydromotor, muff,, hydraulic scheme, dynamic calculation, move, hydraulic panel.

Студент: Коротич Владислав Павлович

Керівник: доцент, к.т.н. Левченко О.В.


АНОТАЦІЯ

У запропонованому дипломному проекті проектується система автоматичної підтримки горизонтального положення вил навантажувача. Під час виконання дипломної роботи було розглянуто: Наявні схемні рішення позиційного приводу та електрогідравлічних підсилювачів; Проведено вибір датчика горизонтального положення; Розроблено алгоритм роботи системи; Складена принципова гідравлічна схема позиційного приводу; Модернізовано систему керування; Проведено розрахунки гідропідсилювача та гідравлічної схеми; Створено маршрутний процес виготовлення корпусу підсилювача; Розглянуто основні норми з безпеки та охорони праці при роботі з персональним комп’ютером (ПК). Також розписані методи профілактики захворювань при роботі з ПК; Проведено організаційно-економічний розрахунок. Основні терміни: гідропривід, електрогідравлічний підсилювач, позиційний привід, гідравлічна схема.

ANNOTATION

In the proposed diploma project is designed system of automatic support of a loader’s pitchforks in a horizontal position. During the execution of the diploma project was consider the following: Available circuit decisions of the drive position and the electrohydraulic amplifiers; A choice of the horizontal position’s sensor; Developed the algorithm of the system operations; Drafted hydraulic principle scheme based on the positional drive gear pumps; Modernized of the control system; Calculations of the hydroamplifier and the hydraulic scheme; Created a routing process of manufacturing of hull of the amplifier; Shows the basic rules of labour protection and safety while working with a personal computer (PC). Also presented methods of preventing disease while working with PC. Performed organizational and economic calculation. Key terms: hydraulic pump, electrohydraulic amplifier, drive position, hydraulic scheme.

Гідравлічний підйомник для малого складу | Друк |
Студент: Купрій Тарас Григорович

Керівник: доцент, к.т.н. Коваль О.Д.


АНОТАЦІЯ

Робота складається з 10 аркушів креслень, пояснювальної записки на 123 сторінок 22 найменувань використаних джерел. Під час виконання роботи розв’язуються наступні задачі: Проаналізувати існуючі конструкції; покращити існуючі накопичувачі; виконати необхідні розрахунки; розрахувати технологічний процес виготовлення деталі. Пояснювальна записка складається з 6 частин: область застосування проектуючого приводу, опис та розробка гідросистеми та технічна характеристика, вибір гідроапаратури, вибір робочої рідини, розрахунок гідроприводу. В першому розділі був проведений аналіз гідравлічних підйомників та середовища в якому застосовується даний гідропривід . В другому розділі розраховую гідравлічну систему. В третьому розділі розраховую наміцність основні частини металоконструкції. В четвертому розділі розглядаю технологічну частину виготовлення задньої кришки. В пятому розділі розглядаю охорону праці на підприємстві та безпеку в надзвичайних ситуаціях. Шостий розділ це розрахунок вартості та реалізації продукції. В кінці роботи складаю висновок по цілесообразності виготовлення даної конструкції.

АНОТАЦИЯ

Работа состоит из 10 листов чертежей, пояснительной записки на 123 страниц 22 наименований использованных источников. Во время выполнения работы решаются следующие задачи: проанализировать существующие конструкции; улучшить существующие накопители; выполнить необходимые расчеты; рассчитать технологический процесс изготовления детали. Пояснительная записка состоит из 6 частей: область применения проектируемого привода, описание и разработка гидросистемы и техническая характеристика, выбор гидроаппаратуры, выбор рабочей жидкости, расчет гидропривода. В первой главе был проведен анализ гидравлических подъемников и среды, в которой применяется данный гидропривод. Во втором разделе рассчитываю гидравлическую систему. В третьем разделе рассчитываю на прочность основные части металлоконструкции. В четвертом разделе рассматриваю технологическую часть изготовления задней крышки. В пятом разделе рассматриваю охране труда на предприятии и безопасность в чрезвычайных ситуациях. Шестой раздел это расчет стоимости и реализации продукции. В конце работы составляю заключение по цилесообразности изготовления данной конструкции.

SUMMARY

The work consists of 10 sheets of drawings, explanatory notes on pages 22, 123 kinds of sources. During the execution of the following tasks are solved: To analyze existing structures; improve existing stores; perform the necessary calculations; calculate the technological process of manufacturing parts. Explanatory memorandum consists of 6 parts: scope projecting subject, description and development of hydraulic and technical characteristics, the hydroequipment choice, the choice of working fluids, hydraulic calculation. In the first section, an analysis of hydraulic lifts and the environment which is currently used hydraulic. In the second chapter forward hydraulic system. In the third section of the main hope namitsnist metal. In the fourth section examines the technology of manufacturing the back cover. In the fifth section examines labor protection and safety at the plant in an emergency. The sixth chapter is the cost and sales. And finally make a conclusion on tsilesoobraznosti making this design.


Студент: Матвієнко Ярослав Вячеславович

Керівник: доцент, к.т.н. Кривошеєв В.С.


АНОТАЦІЯ

У запропонованому дипломному проекті проектується конструкція та пневмогідравлічна схема автоматичної лінії пресування порошкоподібних речовин. В ході проекту було розглянуто: Наявні конструкції пресувальних ліній та порівняно їх з розробленою; Складена функціональна пневмогідравлічна схема лінії пресування; Сконструйований пневмоциліндр для конструкції лінії; Створений маршрутний процес виготовлення деталі «Монтажна плита»; Розглянуто основні питання охорони праці; Виконаний організаційно-економічний розділ. У роботі виконано динамічний розрахунок основного приводу, вибір пневмоапаратури та їх параметрів.

АННОТАЦИЯ

В предложенном дипломном проекте проектируется конструкция и пневмогидравлическая схема автоматической линии прессования порошкообразных веществ. В ходе проекта были рассмотрены: Имеющиеся конструкции прессовочных линий и сравнение их с разработанной; Составлена ​​функциональная Пневмогидравлическая схема линии прессования; Сконструированный пневмоцилиндр для конструкции линии; Созданный маршрутный процесс изготовления детали «Монтажная плита»; Рассмотрены основные вопросы охраны труда; Выполнен организационно-экономический раздел. В работе выполнен динамический расчет основного привода, выбор пневмоаппаратуры и их параметров.

ABSTRACT

The proposed thesis project designed circuit design and automatic line Pneumohydraulic pressing powdered substances. During the project were considered: Available construction of bale lines and compared them developed; Compiled Pneumohydraulic functional circuit line pressing; Designed for Pneumatic design line; Created trip manufacturing process details "Mounting Plate"; The main issues of safety; Executed organizational and economic section. In the work the dynamic calculation of the main subject, choice of pneumatic and their parameters.

Студент: Прохоров Олексій Данилович

Керівник: ст. викладач, к.т.н. Струтинський С.В.


АНОТАЦІЯ

У запропонованому дипломному проекті проектується просторовий механізм побудований на базі крокових пластинчастих пневмодвигунів. В ході дипломного проекту було розглянуто: Розглянуті конструкції просторових механізмів; Заміна електричного обладнання на пневматичне; Модернізація пластинчастого пневмодвигуна; Розроблено пневматичну функціональну схему; Розглянуто основні питання охорони праці при роботі на персональному комп’ютері (ПК) та роботою з пневматичним обладнанням. Запропоновані методи профілактики захворювання під час роботи за ПК. У роботі приведені Сбірне креслення пневматичного двигуна, загальний вид конструкції, деталіровка. Терміни: Просторовий механізм, дельта механізм, , сферична опора, штанга, кроковий пластинчастий двигун.

ABSTRACT

The proposed thesis project designed spatial mechanism is based on a pneumatic stepper plate motor. During the graduation project were considered: The construction of spatial arrangements; Replacement of electrical equipment for pneumatic; Modernization of pneumatic plate motor; A pneumatic functional circuit; The main issues of safety at work on a personal computer (PC) and work with pneumatic equipment. The methods of disease prevention when working on a PC. The work presented drawings Precast pneumatic motor, a general view of design. Timing: Spatial mechanism delta mechanism, spherical bearing, rod, plate stepper motor.

Студент: Скороход Сергій Сергійович

Керівник: доцент, к.т.н. Кривошеєв В.С.


АНОТАЦІЯ

Дана дипломна робота присвячена модернізації приводу мобільного кормозмішувача. Приведено декілька типів кормозмішувачів, їх переваги та недоліки. Було проведено гідравлічний розрахунок, за результатами котрого було підібрано гідравлічне обладнання: гідромотори, насос, розподільники, фільтри та клапана. Було проведено розрахунок геометричних параметрів гідравлічних рукавів. Була модернізована конструкція кормозмішувача з урахуванням зміни механічних виконавчих приводів на гідравлічні. У роботі приведено: гідравлічна схема, загальні види, креслення циліндру та гідравлічної плити.

ANNOTATION

This course is devoted for modernization hydraulic drive of mobile fodder mixer. A few types of fodder present their advantages and disadvantages. There were hydraulic calculation. Hydraulic equipment was chosen: hydraulic motors, pumps, distributors, filters and valves. The geometric parameters of hydraulic hoses was calculation. Modernization of mobile fodder mixer was carried out according to changes in mechanical, hydraulic actuators executive. The work is given: hydraulic plan, general types, designs and hydraulic cylinder plate.

Студент: Шевченко Владислав Сергійович

Керівник: доцент, к.т.н. Левченко О.В.


АНОТАЦІЯ

Дипломний проект на тему «Модернізація гідравлічного стенда для випробування передньої опори літака» містить собою: пояснювальну записку кількістю 121 сторінку, креслення: передня опора шасі літака Ан-70, демпфер,гідросхеми,випробувальний стенд, циліндр, кришка,поршень,гільза, шток. Мета дипломного проекту вирішення актуальної задачі – підвищенню надійності повітряних суден шляхом створення обладнання для випробування передньої опори шасі літака Ан-70 на визначення втоми і функціональну роботу механізму повороту коліс. Представлені гідравлічні розрахунки, розрахунки на міцність та економічні розрахунки. Даний дипломний проект може бути корисний спеціалістам в галузі створення систем гідроавтоматики. Ключові слова: шасі, демпфер, циліндр, стенд, гідравлічна схема, поршень, літак, гільза, стійка.

АННОТАЦИЯ

Дипломный проект на тему «Модернизация гидравлического стенда для испытания передней опоры самолета» содержит собой: пояснительную записку количеством 121 страницу, чертежи: передняя опора шасси самолета Ан-70, демпфер, гидросхемы, испытательный стенд, цилиндр, крышка, поршень, гильза, шток. Цель дипломного проекта решения актуальной задачи - повышению надежности воздушных судов путем создания оборудования для испытания передней опоры шасси самолета Ан-70 на определение усталости и функциональную работу механизма поворота колес. Представленные гидравлические расчеты, расчеты на прочность и экономические расчеты. Данный дипломный проект может быть полезен специалистам в области создания систем гидроавтоматики. Ключевые слова: шасси, демпфер, цилиндр, стенд, гидравлическая схема, поршень, самолет, гильза, стойка.

ANNOTATION

Diploma project on «Modernization of hydraulic test stand for aircraft landing gear» includes a: explanatory note number 121 page drawing: front landing gear of the aircraft AN-70, damper, hydraulic circuits, test bench, cylinder cover, piston, sleeve, rod. The purpose of diploma solve actual problems – improving the reliability of aircraft by creating equipment for testing the front landing gear of the aircraft AN-70 to determine the fatigue and functional operation of the mechanism of rotation of the wheels. Presented hydraulic calculations, calculations of strength and economic analysis. This thesis project may be useful to specialist in the field of systems hidroavtomatic. Keywords: the chassis, a damper, a cylinder, a hydraulic stand, diagram, piston, plane, sleeve, rack.

Студент: Шенк Юрій Володимирович

Керівник: професор, д.т.н. Яхно О.М.


АНОТАЦІЯ

Дана дипломна робота присвячена модернізації робочого режиму протруювача. Приведений розгляд типів пестицидів та їх класифікація. Розглянуто інші типи обробки посівної культури. Розглянуті типи протруювачів, їх типи, особливості, принцип дії, та недоліки. Підібран перистальтичний насос виходячи з умов праці. Режим перемішування був змінений на механічний враховуючи гідродінаміку перемішування. Було проведено розрахунок для підбору оптимальних параметрів: частота обертання мішалки, потужність на валу та геометричні показники. Була модернізована конструкція камери змішування та дороблена рама кріплення двигуну для обертання пропелерної мішалки. Зроблений аналіз геометричних параметрів і конфігурації каналів на величину втрат тиску в гідросистемі з використанням іншої рідини. У роботі приведені загальні вид гідравлічна схема, функціональна схема, загальний вигляд протруювача, деталіровка та електрична схема. Робота має обсяг 117 сторінок комп'ютерного тексту.

ANNOTATION

An annotation is Given diploma work is devoted modernization operating conditions seed treater. There are writing about: analysing pestis and their classification; other types of treaters; analysing other types of seed treater; сhosen peristaltic pump. Regime of agitation was changed by mechanic. Calculation carried out for choose optimal parameter: rotation of blade; shaft power; geometric indices. Construction chamber of mixture and frame were modernization. Project contain: hydraulic scheme, overall view seed treater and chamber of mixture, electric cheme. Volume of work are 117 pages.


Бакалавр: Блонський Олексій Олексійович

Керівник: проф., д.т.н. Узунов О.В.


Анотація

Дипломний проект присвячений проектуванню експериментальної установки для використання явища прямого осмосу як джерела електроенергії. Він складається з вступу, п’яти розділів, висновка та списку літератури. Актуальність теми, обраної для даної роботи, визначається необхідністю пошуку нових альтернативних екологічно чистих джерел електроенергії та їх розповсюдження. Ціллю проекту було проектування стенду, виробляючого електроенергію за допомогою явища прямого осмосу, дослідити особливості даного явища и встановити залежність виробленої енергії від тиску. Пояснювальна записка містить: 70 сторінок, 25 малюнків, 12 таблиць, додаток. Ключові слова: осмос, зворотній осмос, гідророзподільник, опріснення, клапан, гідробак, датчик рівня, рама, амперметр, вольтметр. Робота складається з текстової та графічної частин, а також містить додаток зі специфікацією до креслень і виконана з використанням сучасних засобів на ПЕВМ.

Бакалавр: Бойко Ярослав Віталійович

Керівник: ст. викладач, к.т.н. Ночніченко І.В.


АНОТАЦІЯ


Дипломний проект присвячений проектуванню термостатичного крану з біметалевою пластиною. Він складається з п’яти розділів, висновка та списку літератури. Актуальність теми, обраної для даної роботи, визначається необхідністю створення можливості гідравлічного і температурного регулювання систем централізованого водяного опалення в широкому діапазоні. Ціллю проекту було підвищення енергоефективності систем опалення шляхом автоматичного регулювання температури робочої рідини. Пояснювальна записка містить: 105 сторінок, 46 зображень, 12 таблиць, додаток. Ключові слова: термостатичний кран, біметалева пластина, втрати теплоти, пневмоциліндр, опалювальна система, пневморозпоільник, мікроконтролер, манометр, підсилююча мікросхема, насос, клапан. Робота складається з текстової і графічної частин, а також містить додаток зі специфікацією до креслень і виконана з використанням сучасних засобів ПЕОМ.

Бакалавр: Кириєнко Олег Миколайович

Керівник: проф., д.т.н. Луговський О.Ф.


АНОТАЦІЯ

Робота складається з пояснювальної записки та графічної частини, містить 77 сторінок, 25 креслень. Використано 19 джерел інформації.
Мета дипломного проекту – створення високоефективного технологічного обладнання для очищення крупно габаритних деталей при використанні ультразвукової кавітаційної технології.
У ході виконання роботи вирішуються такі завдання: вибір і розрахунок ультразвукового резонансного привода-випромінювача зі складовим п'єзоелектричним перетворювачем, проведені гідравлічні розрахунки та розробка складального креслення приладу. Також проводиться розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Кронштейн», що включає вибір методу отримання заготовки, обладнання та інструменту для кожної операції технологічного процесу, розрахунок елементів режимів різання та сил різання.
В графічній частині дипломного проекту приведені креслення: складальне креслення ультразвукового кавітатора, креслення деталей, та складальне креслення прес форми для виготовлення деталі «раструб».

Бакалавр: Левченко Іван Дмитрович

Керівник: доц., к.т.н. Ганпанцурова О.С


Анотація

Дипломний проект присвячений модернізації приводу прибирання-випускання шасі пасажирського літака.Складається з вступу, чотирьох розділів, списку літературних джерел та додатків. Актуальність теми, вибраної для даного дипломного проекту, визначається необхідністю удосконалення циліндра прибирання-випускання шасі для експлуатації двох літаків АН-148 і АН-158. Метою дипломного проекту є зменшення діаметра штоку циліндра , кріплення букси і заміни ущільнень, а також проведення гідравлічного розрахунку приводу прибирання-випускання шасі з використанням ряду гідравлічних рідин та температур у зв’язку з експлуатацією літака у різних країнах та кліматичних зонах. Пояснювальна записка містить:78 сторінки,17 рисунків, 16 таблиць, додатки. Ключові слова: літак, система керування, механізація крила, гідравлічна система, гідроциліндр, пробіг, гальмування, гідравлічна рідина. Робота складається з текстової та графічної частин, а також містить додаток зі специфікаціями до креслень і виконана із застосуванням сучасних програмних засобів на ПЕОМ.

Бакалавр: Лігатор Андрій Вадимович

Керівник: проф., д.т.н. Узунов О.В.


Анотація

Дипломний проект присвячений проектуванню підводного човна з хвильовим рушієм. Він складається з п’яти розділів, висновка та списку літератури. Актуальність теми, обраної для даної роботи, визначається необхідністю створення системи керування для підводного човна з принципово новим рушієм. Ціллю проекту було проектування повністю автоматизованої системи керування, для випробувального зразка, а також операторної системи керування для середнього підводного човна з хвильовим рушієм. Пояснювальна записка містить: 105 сторінок, 46 зображень, 12 таблиць, додаток. Ключові слова: підводний човен, цистерни головного баласту (ЦГБ), цистерни допоміжного баласту (ЦДБ), дифферентовка, міцний корпус, легкий корпус, мікроконтролер, польовий транзистор, підсилююча мікросхема, гідромотор, насос, гідророзподільник. Робота складається з текстової и графічної частин, а також містить додаток зі специфікацією до креслень і виконана з використанням сучасних засобів ПЕОМ.

Бакалавр: Лузін Іван Геннадійович

Керівник: ст. викладач, к.т.н. Ночніченко І.В.


АНОТАЦІЯ

Робота присвячена розробленню експериментального стенду для дослідження характеристик магнітореологічнихдроселів.Розглянуто питання створення стенду для дослідження гідравлічних дроселів, працюючих за принципом магнітореологічного ефекту, а також – для дослідження характеристик саме магнітореологічних рідин як робочого тіла. Питання на даний час є актуальнимтому, щотакідроселіможутьзабезпечувативисокуточністькеруваннявитратою та перепадом тиску. А можливістьстворенняобладнання без рухомихчастинпідвищуєдовговічністьустаткування.

Бакалавр: Любиченко Микола Анатолійович

Керівник: доц., к.т.н. Гришко І.А.

Бакалавр: Мазуркевич Костянтин Феоктистович

Керівник: доц., к.т.н. Гришко І.А.


Анотація

Дипломний проект присвячений розробці системи керування розмотки поліетиленової плівки. Складається з вступу, чотирьох розділів, списку літературних джерел та додатка. Актуальність теми, вибраної для даного дипломного проекту, полягає у тому, що розроблена система дасть можливість скоротити брак готової упаковки після операції порізки. Метою дипломного проекту є розробка і розрахунок основних вузлів пнемо-гідравлічної системи, що корегує положення плівки на лінії порізки упаковки. Пояснювальна записка містить: 66 сторінок, 22 рисунків, 11 таблиць, додаток. Ключові слова: система керування, оптичний датчик, пнемо-гідравлічна система, мембранний пневмоциліндр, гідроциліндр, лінія порізки, позиціонування, барабан розмотки. Робота складається з текстової та графічної частин, а також містить додаток зі специфікаціями до креслень і виконана із застосуванням сучасних програмних засобів на ПЕОМ.


Бакалавр: Михайлюк Сергій Олександрович

Керівник: асистент, Галецький О.С.

АНОТАЦІЯ

У бакалаврській роботі представлені матеріали, пов’язані з розробкою адаптивного гідропневматичного стабілізатора поперечної стійкості легкового автомобіля. На основі розглянутих літературних джерел та прикладів існуючих варіантів автомобільних підвісок було прийнято рішення розробити конструкцію адаптивного стабілізатора з метою покращення енергоефективності роботи автомобільної підвіски. Ідея полягала в розробці системи у якій є апарат, що працює в якості насосу високого тиску працю, що працює від збурюючих зусиль під час руху автомобіля . Було представлено загальний вигляд модернізованої системи та описаний її принцип дії. В роботі викладено основні розрахунки принципової схеми гідравлічного стабілізатора.

Бакалавр: Сазонов Владислав Віталійович

Керівник: доц., к.т.н. Ганпанцурова О.С.


АНОТАЦІЯ

Робота складається з пояснювальної записки та графічної частини, містить 77 сторінок, 6 креслень. Використано 11 джерел інформації. Мета дипломного проекту –модернізація приводу випуску-прибирання турбонасосної установки. У ході виконання роботи вирішуються такі завдання: розрахунок набору пружин гідроциліндру і модернізація його конструкції, розрахунок гідроліній окремих сегментів керування літака для 5 температур та 3-х типів рідини. Також проводиться розробка технологічного процесу виготовлення болта ушкового , що включає вибір методу отримання заготовки, обладнання та інструменту для кожної операції технологічного процесу. В графічній частині дипломного проекту приведені креслення: загальна гідравлічна схема літака, складальне креслення гідроциліндру, зображення монтажу, деталювання. В розділі «Охорона праці» розглянуті питання електробезпеки, пожежної безпеки, вентиляції, освітлення.

Бакалавр: Сороколіт Віталій Іванович

Керівник: проф., д.т.н. Яхно О.М.


Анотація

Дипломний проект присвячений аналізу конструкцій і розробки методу розрахунку ерліфта для підйому двофазних сумішей. Складається з вступу, чотирьох розділів, списку літературних джерел та додатків. Актуальність теми, вибраної для даного дипломного проекту, полягає у подальшому розвитку теорії робочого процесу ерліфтів, що дозволить підвищити рівень ефективності газорідинних підйомників. Метою даної дипломної роботи є зниження енергоємності ерліфта за рахунок раціонально обраних його параметрів , встановлених на основі закономірностей робочого процесу водоповітряного підйомника. Пояснювальна записка містить: 71 сторінку, 21 рисунок, 5 таблиць, додатки. Ключові слова: ерліфт, принцип дії, двоступінчаті ерліфтні установки, ерліфтні установки для очистки зумпфа, конструктивні елементи, двофазні суміші.

Бакалавр: Тімченко Дмитро Віталійович

Керівник: проф., д.т.н. Губарев О.П.


Анотація

Дипломний проект присвячений модернізації приводу гальмівних інтерцепторів пасажирського. Складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літературних джерел та додатків. Актуальність теми, вибраної для даного дипломного проекту, визначається необхідністю покращення злітно-посадочних характеристик пасажирського літака, які будуть відповідати сучасним вимогам експлуатації. Метою дипломного проекту є модернізація гідроприводу інтерцепторів-гальм, спрямована на зменшення гальмівного шляху пасажирського літака за рахунок зміни кута відхилення гальмівних інтерцепторів. Пояснювальна записка містить: 64 сторінки, 18 рисунків, 27 таблиць, додатки. Ключові слова: літак, система керування, механізація крила, гідравлічна система, інтерцептор, гідроциліндр, гальмівний шлях, гальмування, лобовий опір, гідравлічна рідина. Робота складається з текстової та графічної частин, а також містить додаток зі специфікаціями до креслень і виконана із застосуванням сучасних програмних засобів на ПЕОМ.

Бакалавр: Ткаченко Микола Володимирович

Керівник: проф., д.т.н. Ковальов В.А.


АНОТАЦІЯ

Дана дипломна робота налічує 67 сторінку А4 з них основних 65, 18 ілюстрацій, 15 таблиць та 15 джерел за переліком посилань. Використання в конвеєрах різних типів гідроприводу. Метою роботи є вдосконалення конструкції багаторівневого мобільного конвеєра. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: провести огляд і зробити аналіз існуючих конструкцій конвеєрів, і їх технологічних можливостей; розробити силову конструкцію з урахуванням багаторівневого навантаження; розробка гідросхеми та розрахунок її елементів; розробка системи керування. Новизна роботи полягає в використанні гідроприводу як і для преведення в дію самого конвеєра так і для зміни рівня його роботи. В результаті роботи розглянута не мала кількість конвеєрів різних типів і з урахуванням недоліків та переваг, було розроблено нову конструкцію багаторівневого мобільного конвеєра з застосуванням у ньому гідроприводу.

Бакалавр: Томашевський Олександр Олегович

Керівник: доц., к.т.н. Семінська Н.В.


Анотація

На підприємствах металургійної промисловості у якості підйомних механізмів дверей спеціалізованих печей використовуються пневматичні циліндри з цепним приєднанням до двері. Вони у порівнянні з гідравлічними не можуть забеспечити зупинку дверей в проміжному стані, та велику вантажопідйомність. Також цепне приєднання до дверей печі не запеспечує надійності від заклинювання, обриву цепі, і, як наслідок, не забезпечує уникнення аварійних ситуацій небезпечних для життя працівників. Розроблений дипломний проект є системою підняття дверей спеціалізованих печей двома гідроциліндрами з синхронізацією ходу їх вихідних ланок. Метою роботи є розробка конструкції управління заслінки печі, яка дозволяє забезпечити стійку зупинку заслінки в проміжному положенні, а також синхронізацію процесу відкриття і закриття заслінки, з метою недопущення заклинювання останньої у направляючих. У випадку аварійної ситуації розроблена система виключає різке падіння дверей і знижує ризик для персоналу. Дипломний проект містить 62 сторінки пояснювальної записки, за якої 24 основної частини, 11 сторінок розділ охорони праці, 11 сторінок розділу технології машинобудування, 1 сторінка додатку у вигляді специфікації, 3 креслення формату А1, 4 креслення формату А3. Кількість рисунків у дипломному проекті – 25. Кількість таблиць у дипломному проекті – 4. Основні структурні елементі які використовуються у тексті: синхронізація ходу штоків гідроциліндрів, підняття заслінки, розрахунок гідроприводу, розрахунок рейкової передачі металургійна піч.


Бакалавр: Томашевський Олександр Олегович

Керівник: доц., к.т.н. Семінська Н.В.


Анотація

На підприємствах металургійної промисловості у якості підйомних механізмів дверей спеціалізованих печей використовуються пневматичні циліндри з цепним приєднанням до двері. Вони у порівнянні з гідравлічними не можуть забеспечити зупинку дверей в проміжному стані, та велику вантажопідйомність. Також цепне приєднання до дверей печі не запеспечує надійності від заклинювання, обриву цепі, і, як наслідок, не забезпечує уникнення аварійних ситуацій небезпечних для життя працівників. Розроблений дипломний проект є системою підняття дверей спеціалізованих печей двома гідроциліндрами з синхронізацією ходу їх вихідних ланок. Метою роботи є розробка конструкції управління заслінки печі, яка дозволяє забезпечити стійку зупинку заслінки в проміжному положенні, а також синхронізацію процесу відкриття і закриття заслінки, з метою недопущення заклинювання останньої у направляючих. У випадку аварійної ситуації розроблена система виключає різке падіння дверей і знижує ризик для персоналу. Дипломний проект містить 62 сторінки пояснювальної записки, за якої 24 основної частини, 11 сторінок розділ охорони праці, 11 сторінок розділу технології машинобудування, 1 сторінка додатку у вигляді специфікації, 3 креслення формату А1, 4 креслення формату А3. Кількість рисунків у дипломному проекті – 25. Кількість таблиць у дипломному проекті – 4. Основні структурні елементі які використовуються у тексті: синхронізація ходу штоків гідроциліндрів, підняття заслінки, розрахунок гідроприводу, розрахунок рейкової передачі металургійна піч.


Бакалавр: Шелдишов Максим Євгенійович

Керівник: ст. викладач, к.т.н. Струтинський С.В.


Бакалавр: Яворський Олександр Олександрович

Керівник: асистент, Галецький О.С.


Анотація

У бакалаврській роботі представлені матеріали, пов'язані з методикою вибору пластивкових виробів та упаковки з полімерних матеріалів шляхом вакуумного формування . На основі аналізу існуючих методів та схемних рішень, спрямованих на оптимізацію робочих характеристик установки тапідвищення енергетичної ефективності з метою мінімізації втрат енергії, було проведено дослідження, яке включало в себе конструкційну та схематичну оптимізацію системи вакуумної установки. В результаті дослідження, була отримана раціональна структура пневмосхеми та вибрані значення номінальної потужності кожного компоненту по критерію максимальної енергоефективності. Було розраховано робочі параметри пневматичної схеми з урахуванням мінімізації втрат потужності та енергії. В результаті розрахунку було вибране робоче обладнання та параметри роботи системи для підвищення її енергетичної ефективності.

Бакалавр: Яцик Дмитро Петрович

Керівник: доц., к.т.н. Гришко І.А.

 

АНОТАЦІЯ

Дипломний проект присвячений модернізації приводу передньої опори шасі літака АН-72. Складається з вступу, семи розділів, списку літературних джерел та додатка. Актуальність теми, вибраної для даного дипломного проекту, визначається необхідністю покращення ходових характеристик  літака, які будуть відповідати сучасним вимогам їх експлуатації. Метою дипломного проекту є перерахунок гідравлічної системи передньої опори шасі літака на нову рідину. Та можливість  модернізації кермувального гідроциліндра, шляхом переміщення демпфуючого механізму безпосередньо в кермувальний гідроциліндр.  Загальна кількість :  78 сторінки, з них основного тексту 73, 11 рисунків, 11 таблиць, додаток. Ключові слова: літак, система керування, механізм керування , гідравлічна система, демпфер , гідроциліндр, пробіг, гальмування,, гідравлічна рідина. Робота складається з текстової та графічної частин, а також містить додаток зі специфікаціями до креслень і виконана із застосуванням сучасних програмних засобів на ПЕОМ.

Контакти

Адреса: 03056, Україна, м.Київ, просп.Перемоги, 37, корп.1, к.299

Телефон: (044) 204-82-54, (044)204-84-64

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Задайте запитання

Тут ви можете задати запитання нам, якщо ви не знайшли на нього відповідь самостійно на цьому сайті.