logo phone

Зателефонуйте нам : +38 097 920 4112

Вступ на 1 курс (за сертифікатами НМТ / ЗНО)

8715 times

pano kpi

 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ГІДРОАЕРОМЕХАНІКИ І МЕХАНОТРОНІКИ

 

проводить підготовку магістрів в галузі

13 – МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

 за спеціальністю

131 – ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

 за освітньою програмою:

 "АВТОМАТИЗОВАНІ ТА РОБОТИЗОВАНІ МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ"

 

Основною задачею освітньої програми є підготовка фахівців, які здатні створювати інтелектуальні механічні системи та пристрої для автоматизації найрізноманітніших процесів у виробництві, медицині, робототехніці, побуті, транспорті, металургії, авіабудуванні, сільському господарстві та інших. Для цього необхідні ґрунтовні знання з механіки, інформатики, електроніки і штучного інтелекту. Освітня програма передбачає вивчення сучасних інструментальних засобів – CATIA, NX, ANSYS, SolidWorks, КОМПАС, CodeSys, MathLab, FST, FluidSim, які є перепусткою до працевлаштування на підприємства, залучені до розробки новітньої техніки та створення, дослідження та моделювання найскладніших автоматизованих механічних систем.
Підготовка ведеться за такими напрямами:
• мехатронні і робототехнічні системи в машинобудуванні;
• гідропневмоавтоматика та гідравлічні і пневматичні машини;
• автоматизовані логістичні системи.
Наші випускники працюють на відомих підприємствах України, представництвах провідних фірм в Україні та за кордоном: ДП «Антонов», ДП «ФЕСТО», «Boeing Україна», «Rexroth Bosch Group», «Сігма Інжиніринг», «Прогрестех-Україна», «Гідросила Груп», Бєлостоцька політехніка, Інститут Гідромеханіки НАНУ та інших.

Пройшовши підготовку за освітньою програмою "АВТОМАТИЗОВАНІ ТА РОБОТИЗОВАНІ МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ" ви станете фахівцями, які здатні створювати інтелектуальні механічні системи та пристрої для автоматизації найрізноманітніших процесів у виробництві, медицині, робототехніці, побуті, транспорті, металургії, авіабудуванні, сільському господарстві та інших галузях.

Отримавши освіту на одній з провідних кафедр ВНЗ України ви зможете працювати на сучасних підприємствах, в дослідницьких центрах, конструкторських бюро України та будь-якої країни Світу, які створюють новітні зразки роботів, автоматичних ліній, літаків, мобільних машин та іншого автоматизованого обладнання.

Кафедра має потужну сучасну матеріальну базу для навчання висококласних фахівців. Навчання проводиться в модернізованих лабораторіях на сучасному обладнанні передових фірм світу, таких як "Festo", "Bosh-Rexroth", "Гідросила", "NICMAS" та інших, які розроблені на базі реального промислового обладнання і дають можливість своїми руками створювати та перевіряти автоматизовані комплекси, програмувати взаємодію складових частин комплексів для вирішення конкретних практичних задач.

 

Наші випускники працюють, в таких компаніях 

 

Вступ відбувається за результатами Національного мультипредметного тесту, що включає в себе Українську мову, Математику, Історію України або за сертифікатами ЗНО 2021, 2020, 2019 року з української мови, математики, фізики або іноземної мови, або хімії, або біології, або географії, або історії України та результатами рейтингування мотиваційного листа.

Вступ на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбувається за результатами оцінювання мотиваційних листів.

Нагадуємо, що в цьому році вступ на перший курс до ВНЗ здійснюється виключно за допомогою електронного подавання документів!

Цього року вступники на бакалавріат у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про зацікавленість абітурієнта у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського, його очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти...

Правила прийому для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2022 році зі змінами

Подання заяв

 1. Реєстрація електронних кабінетів - з 1 липня,
 2. Прийом заяв та документів – з 29 липня до 18:00 23 серпня для тих, хто вступає лише за результатами НМТ. Заяви подаються виключно в електронному вигляді.
 3. Абітурієнт зможе подати до 5 заяв на 5 спеціальностей та 20 заяв на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Заяви на бюджет виставляються в пріоритетності від 1 до 5.

 

Конкурсні предмети

Конкурсні предмети на спеціальність 131 Прикладна механіка однакові для всіх ЗВО. Перелік в додатку 4.

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ):

 1. Українська мова - 0,3
 2. Математика - 0,5
 3. Історія України - 0,2

 Замість НМТ можуть бути сертифікати ЗНО 2019–2021 рр. (будь-які комбінації за цими предметами). Також результати ЗНО 2019–2021 рр. можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця становить не більше 15 балів.


Конкурсний бал розраховується за формулою, наведеною в Умовах прийому.

Максимальний бал — 200.

КБ = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ,

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів НМТ.

Таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до Порядку прийому на навчання; ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на 131 спеціальність, зазначену в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (згідно з додатком 2 до Порядку прийому на навчання). Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для спеціальності 131 Прикладна механіка визначені в додатку 4 до Порядку прийому на навчання:

Конкурсний бал випускника множиться на коефіцієнт:

 • регіональний — 1.00— для м. Києва;
 • галузевий — 1.02 — для заяв з пріоритетом 1 та 2 на спеціальність 131 Прикладна механіка, яка має особливу підтримку (додаток 2), в інших випадках — 1.00;

Врахування балів за успішне закінчення підготовчих курсів

Випускникам системи доуніверситетської підготовки, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси закладу вищої освіти, при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 2 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році) враховується бал за успішне закінчення підготовчих курсів (до 10 балів додається до конкурсного балу після балансування на вагові коефіцієнти та обчислення) 


Рекомендації до мотиваційного листа

 Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2022 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, може містити наступні складники:

 • обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
 • бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);
 • ім’я та прізвище вступника.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).


Основні дати вступної кампанії для 1 курсу:

1 липня — початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів;

29 липня — подання заяв та документів;

8 серпня 18:00 —  закінчення прийому заяв та документів для осіб, які складають індивідуальні усні співбесіди/творчі конкурси, що проводить КПІ ім. Ігоря Сікорського;

23 серпня 18:00 закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами від вступників на базі повної загальної середньої освіти;

не пізніше 29 серпня — Оприлюднення рекомендації на місця за державним замовленням ;

02 вересня 18:00 — Закінчення прийому оригіналів для зарахування за державним замовленням;

5 вересня — Наказ на зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету;

16 вересня — Закінчення прийому оригіналів для зарахування на контракт;

17 вересня — Наказ на зарахування на контракт.

Шановні вступники! У зв’язку з правовим режимом воєнного стану можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!


Документи, необхідні для зарахування


Бюджетні місця:

2022 рік – максимальний обсяг державного замовлення (бюджетних місць) наразі НЕВІДОМИЙ!
За умови рекомендації на бюджет, оригінали документів необхідно подати з 29.08.2022 р. по 02.09.2022 р. (включно).
2021 рік – 250 місць (денна форма навчання)
2020 рік – 230 місць (денна форма навчання)
2019 рік – 213 місць, 2018 рік – 213 місць.
Вказано максимальний обсяг державного замовлення.


Вартість навчання 2022 н.р. КПІ ім. Ігоря Сікорського на спеціальності 131 Прикладна механіка:

Вартість навчання 2022 для першого рівня (бакалавр) вищої освіти 

 • 16600 грн/од.н.р. (очна форма навчання);
 • 11300 грн/од.н.р. (заочна форма навчання).

Наказ 51 від 17.05.2022 "Про встановлення вартості навчання на 2022/2023 навчальний рік" Вартість навчання для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти залишилась без змін за діючими договорами, і не буде підвищуватись на рівень інфляції за 2021 рік.


БАКАЛАВР – освітній ступінь вищої освіти особи, яка на основі повної середньої загальної освіти або на базі диплому молодшого спеціаліста здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

 prykladna mekhanika

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Спеціальність 131 “ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА” – це спеціальність, на якій вчать проектувати та будувати машини, але насправді це можливість одержати найкращу технічну освіту й стати справжнім майстром інженерних вершин. Прикладна механіка – спеціальність широкого профілю, яка дозволить вам в межах КПІ ім. Ігоря Сікорського навчитись розбиратись у складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких промислових систем та навіть літаків й космічних кораблів. Ви будете знати, як впроваджуються новітні комп’ютерні технології на виробництві, вільно оперувати всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації промисловості. Ми готуємо професіоналів високого рівня для успішного кар’єрного росту на підприємствах, в міжнародних та українських компаніях; в аналітичній, консультативній та дослідницькій діяльності, де здобуті знання та навички високо цінуються роботодавцями.

Шукайте нас тут - Telegram, Facebook, Instagram, YouTube


Стипендія:

Стипендія на нашій спеціальності складає 2550 грн/міс., а підвищена 3711 грн/міс. Ти можеш вибороти також іменні стипендії розміром понад 4000 грн/міс.


Корисні посилання:

 Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ММІ: +38 (097) 131 85 65

Детальніше: http://pk.kpi.ua/entry-1-course 

Last modified on Вівторок, 28 червня 2022 09:12

Контакти

Адреса: 03056, Україна, м.Київ, просп.Перемоги, 37, корп.1, к.299

Телефон: +38 097 920 4112  (044) 204-82-54, (044)204-84-64

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.